Vytvoriť faktúru

Techmontstav - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Techmontstav
IČO 17325188
DIČ 2020290767
IČ DPH SK2020290767
Dátum vzniku 05 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Techmontstav
Pluhová 8
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 000 887 €
Zisk -154 884 €
Aktíva 2 483 304 €
Vlastný kapitál 1 498 639 €
Kontaktné informácie
Email techmontstav@techmontstav.sk
Phone(s) 0245944743, 0245944744
Fax(es) 0245944746
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,563,867
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 566,668
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 566,668
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 345,338
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,555
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,379
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 95,008
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 66,388
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,995,040
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 78,501
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,381
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 75,120
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 867,539
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 867,539
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 867,539
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 388,829
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 374,247
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 374,247
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,582
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 660,171
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,489
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 653,682
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,159
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,982
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,563,867
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,343,825
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,491,405
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,491,405
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -154,884
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,220,042
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 131,710
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 131,672
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 38
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 917,109
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 683,376
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 683,376
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 226,234
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 400
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,186
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,589
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,324
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,930
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,930
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 156,293
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,920,995
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,000,887
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 164,041
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,756,946
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,609
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,069,291
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,136,714
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 161,168
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,978
D. Služby (účtová skupina 51) 3,638,817
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 45,937
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,886
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,303
4. Sociálne náklady (527, 528) 748
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,332
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,470
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,470
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 149,693
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,088,319
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -135,827
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 100,024
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,184
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,887
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,887
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,297
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,175
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -152,002
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -154,884
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17325188 DIČ: 2020290767 IČ DPH: SK2020290767
 • Sídlo: Techmontstav, Pluhová 8, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji 05.04.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavel Jung 3 320 € (50%) Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
  Jozef Pekár 3 320 € (50%) Veľké Zálužie
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   01.01.2011Nové sidlo:
   Pluhová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28
   31.12.2010Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   27.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   24.04.1996Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   23.04.1996Zrušené sidlo:
   Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   26.07.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   05.04.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej činnosti
   inžinierska činnosť
   technologické montáže chladiarenských, kuchynských a vzduchovotechnických zariadení a stavebno-montážne práce
   vykonávanie montáži a opráv plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   04.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Technologické mantáže chladiarenských kuchynských a vzduchotechnických zariadení a stavebnomontážne práce v zmysle platných právnych predpisov.
   b/ Inžinierska činnosť súvisiaca s predmetom podľa písm. a/.
   c/ Obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu v zmysle platných právnych predpisov.
   d/ Sprostredkovateľská činnosť v oblastiach a/ b/ c/.
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   Techmontstav spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kozia 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Technologické mantáže chladiarenských kuchynských a vzduchotechnických zariadení a stavebnomontážne práce v zmysle platných právnych predpisov.
   b/ Inžinierska činnosť súvisiaca s predmetom podľa písm. a/.
   c/ Obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu v zmysle platných právnych predpisov.
   d/ Sprostredkovateľská činnosť v oblastiach a/ b/ c/.
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia