Vytvoriť faktúru

AGROLET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROLET
IČO 17325269
DIČ 2020351762
IČ DPH SK2020351762
Dátum vzniku 07 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROLET
Hálova 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 956 235 €
Zisk 6 868 €
Aktíva 1 259 228 €
Vlastný kapitál 754 568 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253417425
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,385,356
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 955,339
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 954,609
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 226,948
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 471,798
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 249,450
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 2,669
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,744
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 730
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 730
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 427,282
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 247,293
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,700
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 178,755
3. Výrobky (123) - /194/ 24,330
4. Zvieratá (124) - /195/ 33,923
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,585
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,934
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 8,934
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,934
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 102,255
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,330
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,330
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,925
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 68,800
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 669
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 68,131
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,735
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 23
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,497
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 215
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,385,356
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 772,404
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,709
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,709
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,191
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,191
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 741,636
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 883,249
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -141,613
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,868
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 611,030
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 57,471
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,359
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,359
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 354
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 55,758
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 507,082
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 105,842
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,842
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 334,029
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,768
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,867
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,118
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,458
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,477
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,477
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,922
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 314
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,424
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 679,534
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 956,235
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 23,287
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 560,193
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 96,054
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 23,143
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 78,308
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 175,250
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 941,152
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 20,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 366,973
D. Služby (účtová skupina 51) 159,594
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 240,968
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 174,632
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 59,728
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,608
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26,051
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 81,029
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 81,029
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 25,780
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,757
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,083
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 156,110
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,676
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,452
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,452
O. Kurzové straty (563) 64
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,160
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,673
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,410
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,542
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,542
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,868
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17325269 DIČ: 2020351762 IČ DPH: SK2020351762
 • Sídlo: AGROLET, Hálova 10, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Daniel Švrček, PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 07.11.1991
  Eva Kantoráková Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 05.08.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Daniel Švrček, PhD. 18 323 € (84.4%) Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
  Ing. Jozef Kantorák 1 693 € (7.8%) Bratislava 851 03
  Bc. Martin Švrček 1 693 € (7.8%) Podhorie 367 Prietrž 906 11
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2009Nové predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
   14.08.2009Noví spoločníci:
   Bc. Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Kantoráková Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.08.2009
   13.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Šimák Iľjušinova 1033/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2003
   08.01.2008Noví spoločníci:
   Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   07.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   09.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kantorák Lachova 1607/20 Bratislava 851 03
   08.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hejný Rovniankova 1658/2 Bratislava 851 02
   Ing. Rastislav Tirscher Buková 69 Buková 919 10
   03.11.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Švrček , PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Rastislav Tirscher Buková 69 Buková 919 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Švrček , PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.11.1991
   04.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Ištokovič Sliváš I. 327 Horná Kráľová 951 32
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   19.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Šimák Iľjušinova 1033/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2003
   18.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.03.1993 Skončenie funkcie: 13.08.2003
   02.04.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou a mechanizmami v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hejný Rovniankova 1658/2 Bratislava 851 02
   Mikuláš Ištokovič Sliváš I. 327 Horná Kráľová 951 32
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.03.1993 Skončenie funkcie: 13.08.2003
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   01.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Adrian Klement Železničiarska 1433/42 Galanta 924 00
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   06.09.1999Noví spoločníci:
   Adrian Klement Železničiarska 1433/42 Galanta 924 00
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   05.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Jozef Martinák Čajkovského 3 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   12.05.1999Noví spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.02.1997Nové predmety činnosti:
   ochrana a výživa rastlín
   poľnohospodárska prvovýroba
   23.11.1993Nové obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   22.11.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROLET - MCI spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MARKET CENTRUM INTERSERVICE spol. s r.o. Sokolovská 70 Levice
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Babala Konopná 1 Levice
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   AGROLET - MCI spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie leteckých prác za úplatu
   letecká doprava
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom lietadiel, motorových vozidiel, iných strojov a prístrojov
   sprostredkovanie kúpy a predaja poľnohospodárskych produktov
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   MARKET CENTRUM INTERSERVICE spol. s r.o. Sokolovská 70 Levice
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Jozef Martinák Čajkovského 3 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Babala Konopná 1 Levice
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   06.04.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o., v jazyku anglickom AGROLET Ltd., v jazyku nemeckom AGROLET G.m.b.H.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradensko konzultačná a sprostredkovateľská činnosť pre fyzické a právnické osoby v oblasti leteckých prác, leteckého snímkovania, revízie líniových stavieb, leteckej dopravy a výcviku
   zabezpečenie teoretickej prípravy leteckého výcviku
   marketing a prieskum trhu
   Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Miroslav Stehlík Pod hájom 7 Skalica
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.1991Nové obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o., v jazyku anglickom AGROLET Ltd., v jazyku nemeckom AGROLET G.m.b.H.
   Nové sidlo:
   Hálova 10 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradensko konzultačná a sprostredkovateľská činnosť pre fyzické a právnické osoby v oblasti leteckých prác, leteckého snímkovania, revízie líniových stavieb, leteckej dopravy a výcviku
   zabezpečenie teoretickej prípravy leteckého výcviku
   marketing a prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Miroslav Stehlík Pod hájom 7 Skalica
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia