Vytvoriť faktúru

U N I D E X - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno U N I D E X
IČO 17325323
DIČ 2020332424
IČ DPH SK2020332424
Dátum vzniku 25 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo U N I D E X
Hlavná 22
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 245 661 €
Zisk -44 299 €
Aktíva 714 397 €
Vlastný kapitál -88 714 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0337625531, 0337726030
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 605,607
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 551,473
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 551,473
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 146,027
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 381,770
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,676
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,457
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30,412
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 234
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,178
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,946
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,946
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,946
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,099
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 959
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 677
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 677
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 605,607
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -207,184
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -170,188
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -170,188
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,299
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787,846
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 745,181
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 743,207
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,962
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,432
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,294
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,294
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,048
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,313
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,796
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,981
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,233
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,233
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 24,945
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,066
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 23,879
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 243,710
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 245,661
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 93,587
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 150,123
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,534
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,900
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 37,997
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,142
D. Služby (účtová skupina 51) 31,686
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 77,516
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 60,930
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,988
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,598
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,260
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,697
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,697
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,162
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,440
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,239
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 144,885
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,318
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 38,996
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 38,996
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,322
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,318
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -42,557
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,742
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 782
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -44,299
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016