Vytvoriť faktúru

P. T. C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno P. T. C.
IČO 17325633
DIČ 2020293913
IČ DPH SK2020293913
Dátum vzniku 20 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P. T. C.
Hrachová 4
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 810 007 €
Zisk -40 250 €
Aktíva 983 958 €
Vlastný kapitál 80 715 €
Kontaktné informácie
Email ptc@ptc.sk
Phone(s) 0243191215
Fax(es) 0243191198
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 464,121
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 111,782
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 111,782
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 111,782
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 347,923
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 43,002
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 95
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,907
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 252,772
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 85,526
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,526
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 167,246
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,149
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,512
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47,637
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,416
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,416
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 464,121
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,441
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,522
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,522
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 71,530
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 71,530
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,250
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 423,680
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,323
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,323
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 835
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 835
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 327,349
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 170,674
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 170,674
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,618
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,992
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,976
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,515
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 113,574
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,992
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,992
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,306
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 51,875
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,809,308
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,810,007
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,570,688
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 238,620
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 699
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,826,397
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 979,454
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 58,480
D. Služby (účtová skupina 51) 335,752
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 258,844
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 184,900
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 64,026
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,918
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,704
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,181
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,181
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 135,982
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,390
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 435,622
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) -4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) -4
XII. Kurzové zisky (663) 134
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,110
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,680
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,680
O. Kurzové straty (563) 64
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,366
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,980
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,370
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,250
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016