Vytvoriť faktúru

INTERPRESS SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERPRESS SLOVAKIA
IČO 17326231
DIČ 2020300689
IČ DPH SK2020300689
Dátum vzniku 30 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERPRESS SLOVAKIA
Blagoevova 9
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 793 524 €
Zisk -67 326 €
Kontaktné informácie
Email interpress@interpress.sk
Phone(s) 0244871346, 0244871501, 0249400211
Fax(es) 0244871346, 0249400229
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 210,993
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 52,216
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 29,211
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 29,211
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,005
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,440
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,559
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 158,777
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,848
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,848
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 102,522
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 102,117
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,117
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 405
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,407
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,228
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,179
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 210,993
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -568,065
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,791
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,791
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 22,893
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 18,030
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,863
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -573,423
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,077
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -603,500
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -67,326
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 743,806
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,072
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 7,452
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,620
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 5,493
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 5,493
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 716,907
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 478,755
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 475,664
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,091
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 185,074
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,946
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,666
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,821
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,645
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,334
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 35,252
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 35,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 793,524
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 648,103
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 136,231
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,890
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 853,363
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 455,441
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,714
D. Služby (účtová skupina 51) 166,615
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 166,279
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 119,594
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,947
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,738
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,348
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 47,336
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 47,336
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,630
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -59,839
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 149,564
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 255
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 250
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,862
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,033
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,033
O. Kurzové straty (563) 673
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,156
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,607
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -64,446
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -67,326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17326231 DIČ: 2020300689 IČ DPH: SK2020300689
 • Sídlo: INTERPRESS SLOVAKIA, Blagoevova 9, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Bacigál Ríbezľová 14456/10 Bratislava-Vrakuňa 821 08 22.10.2008
  Doris Bacigálová Ríbezľová 14456/10 Bratislava-Vrakuňa 821 07 26.08.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Bacigál 49 791 € (100%) Ríbezľová 14456/10 Bratislava-Vrakuňa 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Doris Bacigálová Ríbezľová 14456/10 Bratislava-Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 26.08.2013
   01.07.2011Nové sidlo:
   Blagoevova 9 Bratislava 851 04
   30.06.2011Zrušené sidlo:
   Výhonská 13 Bratislava 831 06
   29.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Pauliaková Pavlovova 1049/20 Bratislava-Ružinov 821 08 Vznik funkcie: 31.01.2002
   13.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bacigál Ríbezľová 14456/10 Bratislava-Vrakuňa 821 08 Vznik funkcie: 22.10.2008
   12.11.2008Zrušeny spoločníci:
   LAGARDERE SERVICES, societe anonyme Rue Lord Byron 2 Paríž 750 08 Francúzska republika
   Ing. Juraj Bacigál Družstevná 70/4 Bratislava-Nové Mesto 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bacigál Družstevná 70/4 Bratislava-Nové Mesto 831 04 Vznik funkcie: 30.07.1991
   13.05.2008Noví spoločníci:
   LAGARDERE SERVICES, societe anonyme Rue Lord Byron 2 Paríž 750 08 Francúzska republika
   12.05.2008Zrušeny spoločníci:
   HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES, societe anonyme Rue Lord Byron 2 Paríž 750 08 Francúzska republika
   11.02.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   nákup a predaj tabakových výrobkov a doplnkového tovaru
   distribúcia kníh, periodickej a neperiodickej tlače
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   administratívne a kancelárske práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení, výstav, verejných, spoločenských, kultúrnych, súťežných a športových podujatí
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bacigál Ríbezľová 14456/10 Bratislava-Vrakuňa 821 08
   Ing. Juraj Bacigál Družstevná 70/4 Bratislava-Nové Mesto 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bacigál Družstevná 70/4 Bratislava-Nové Mesto 831 04 Vznik funkcie: 30.07.1991
   Ing. Eva Pauliaková Pavlovova 1049/20 Bratislava-Ružinov 821 08 Vznik funkcie: 31.01.2002
   10.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Bacigál Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Peter Bacigál Družstevná 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bacigál Jungmanova 2 Bratislava Vznik funkcie: 30.07.1991
   Ing. Eva Pauliakova Klemensova 17 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.2002
   16.12.2004Noví spoločníci:
   HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES, societe anonyme Rue Lord Byron 2 Paríž 750 08 Francúzska republika
   15.12.2004Zrušeny spoločníci:
   W.E.Saarbach GmbH Hans-Bockler-Strasse 19 Hurth 503 54 Spolková republika Nemecko
   11.03.2002Nové obchodné meno:
   INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bacigál Jungmanova 2 Bratislava Vznik funkcie: 30.07.1991
   Ing. Eva Pauliakova Klemensova 17 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.2002
   10.03.2002Zrušené obchodné meno:
   INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Bacigál Jungmanova 2 Bratislava
   11.06.2001Noví spoločníci:
   W.E.Saarbach GmbH Hans-Bockler-Strasse 19 Hurth 503 54 Spolková republika Nemecko
   Ing. Juraj Bacigál Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Peter Bacigál Družstevná 4 Bratislava
   10.06.2001Zrušeny spoločníci:
   W.E.Saarbach GmbH Hans-Bockler-Strasse 19 Hurth 503 54 Spolková republika Nemecko
   Ing. Juraj Bacigál Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Peter Bacigál Družstevná 4 Bratislava
   06.07.1998Noví spoločníci:
   W.E.Saarbach GmbH Hans-Bockler-Strasse 19 Hurth 503 54 Spolková republika Nemecko
   Ing. Juraj Bacigál Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Peter Bacigál Družstevná 4 Bratislava
   05.07.1998Zrušeny spoločníci:
   W.E.Saarbach GmbH Hans-Bockler-Strasse 19 Hurth 503 54 Spolková republika Nemecko
   Ing. Juraj Bacigál Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Peter Bacigál Družstevná 4 Bratislava
   30.07.1997Nové sidlo:
   Výhonská 13 Bratislava 831 06
   29.07.1997Zrušené sidlo:
   Sliačska 10 Bratislava 831 02
   02.02.1995Nové sidlo:
   Sliačska 10 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   W.E.Saarbach GmbH Hans-Bockler-Strasse 19 Hurth 503 54 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Bacigál Jungmanova 2 Bratislava
   01.02.1995Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Margareth Veuger Einsteinstrasse 13 St. Leon-rot Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.01.1993Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie poštovej novinovej služby
   ekonomické a colné poradenstvo
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Margareth Veuger Einsteinstrasse 13 St. Leon-rot Spolková republika Nemecko
   26.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače a kartografických výrobkov
   dovoz a vývoz periodickej a neperiodickej tlače a kartografických výrobkov
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   Zrušeny spoločníci:
   Ralf Zuber Ahornweg 1 Walldorf 6909 Spolková republika Nemecko
   30.07.1991Nové obchodné meno:
   INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače a kartografických výrobkov
   dovoz a vývoz periodickej a neperiodickej tlače a kartografických výrobkov
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Bacigál Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Peter Bacigál Družstevná 4 Bratislava
   Ralf Zuber Ahornweg 1 Walldorf 6909 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia