Vytvoriť faktúru

Indila - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Indila
IČO 17326796
Dátum vzniku 29 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Indila
Kresánkova 7A
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 253 587 €
Zisk 3 020 €
Aktíva 276 635 €
Vlastný kapitál 184 352 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911342682, +421903342682, +421948266872, +421948478254
Fax(es) 0252494064
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 246,034
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 246,034
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 51,952
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,952
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 189,529
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 189,529
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 189,529
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,553
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,543
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 246,034
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172,025
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,419
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,419
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 140,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,142
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,142
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,444
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,444
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,020
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,009
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 53,991
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 42,944
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,944
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,400
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,647
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,018
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 251,894
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 253,587
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 196,711
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,528
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,348
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 244,875
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 85,972
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,021
D. Služby (účtová skupina 51) 136,352
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 455
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,500
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,500
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,575
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,712
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,894
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1,693
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) -1,705
2. Ostatné výnosové úroky (662A) -1,705
XII. Kurzové zisky (663) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,004
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 180
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 180
O. Kurzové straty (563) -12
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,836
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,697
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,015
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 995
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 995
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,020
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016