Vytvoriť faktúru

KNOTT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KNOTT
IČO 17327521
DIČ 2020359572
IČ DPH SK2020359572
Dátum vzniku 27 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KNOTT
Dolná 142
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 095 589 €
Zisk 25 136 €
Aktíva 13 080 244 €
Vlastný kapitál 10 347 951 €
Kontaktné informácie
Email knott@knott.sk
Webová stránka http://www.knott.sk
Phone(s) +421336902511, +421336902555
Fax(es) 0336902555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,863,680
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,128,108
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 53,061
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 42,769
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 10,292
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,075,047
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,478,304
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,462,021
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,298
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 131,757
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,667
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,703,824
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,672,560
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,170,435
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 917,004
3. Výrobky (123) - /194/ 417,200
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 167,921
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,761,900
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,550,157
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,550,157
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 201,213
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,530
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 269,364
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,861
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 260,503
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 31,748
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 31,748
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,863,680
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,973,087
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 477,219
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 477,219
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86,404
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 41,814
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 41,814
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,342,514
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,342,514
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,136
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,890,593
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 182,938
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,075
12. Odložený daňový záväzok (481A) 174,863
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,065,657
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,480,029
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,480,029
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 221,908
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 183,847
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 140,436
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,434
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 45,837
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 45,837
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,596,161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,055,114
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,095,589
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,839,848
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 19,074,796
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 128,249
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,543
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 4,561
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 974,753
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,925
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,034,733
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,722,472
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,791,544
D. Služby (účtová skupina 51) 1,651,467
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,294,678
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,108,364
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,048,584
4. Sociálne náklady (527, 528) 137,730
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,135
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 714,867
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 714,867
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 743,108
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95,462
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,856
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,875,428
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,098
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12,221
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 12,219
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 20
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,857
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,615
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 26,107
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 26,107
O. Kurzové straty (563) 385
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,123
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,517
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,339
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,203
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 15,323
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,136
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17327521 DIČ: 2020359572 IČ DPH: SK2020359572
 • Sídlo: KNOTT, Dolná 142, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 27 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Špánik Vajanského 60 Modra 900 01 12.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Špánik 95 444 € (20%) Vajanského 60 Modra 900 01
  Ing. Miroslav Špánik, PhD. 23 861 € (5%) Jesenského 6 Modra
  MVDr. Mária Špániková 23 861 € (5%) Vajanského 60 Modra
  Knott Holding GmbH 334 053 € (70%) Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2013Nové predmety činnosti:
   Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
   Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   22.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Špánik , PhD. Jesenského 6 Modra
   Knott Holding GmbH Eggstät Nemecko
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Špánik , CSc. Jesenského 6 Modra
   Dipl.Ing. Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   30.11.1993Nové sidlo:
   Dolná 142 Modra 900 01
   29.11.1993Zrušené sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   12.03.1993Nové sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   strojárska výroba - výroba prívesových náprav a bŕzd
   obchodná činnoť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Špánik Vajanského 60 Modra
   MVDr. Mária Špániková Vajanského 60 Modra
   Ing. Miroslav Špánik , CSc. Jesenského 6 Modra
   Dipl.Ing. Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Špánik Vajanského 60 Modra 900 01
   11.03.1993Zrušené sidlo:
   Jesenského 6 Modra
   Zrušeny predmety činnosti:
   a) vývoj, skúšanie, vzorové konštrukcie, výroba a predaj náprav a dielcov náprav a bŕzd včítane náhradných dielov, ako aj podnikanie v iných oblastiach metalurgického priemyslu, b) účasť na podnikoch s tým istým alebo podobným predmetom činnosti, zastupovanie a preberanie podielov v týchto podnikoch, ako aj zakladanie pobočiek, c) obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Špánik Komenského 10 Modra
   Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.1991Nové obchodné meno:
   KNOTT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 6 Modra
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) vývoj, skúšanie, vzorové konštrukcie, výroba a predaj náprav a dielcov náprav a bŕzd včítane náhradných dielov, ako aj podnikanie v iných oblastiach metalurgického priemyslu, b) účasť na podnikoch s tým istým alebo podobným predmetom činnosti, zastupovanie a preberanie podielov v týchto podnikoch, ako aj zakladanie pobočiek, c) obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Špánik Komenského 10 Modra
   Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia