Vytvoriť faktúru

KELCOM International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KELCOM International
IČO 17327601
DIČ 2020342005
IČ DPH SK2020342005
Dátum vzniku 16 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KELCOM International
Bulharská 61
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 179 €
Zisk -151 373 €
Aktíva 107 975 €
Vlastný kapitál -819 117 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.kelcom-ba.sk
Phone(s) +421244372736, +421244372755
Mobile phone(s) +421911755611, +421903418709
Fax(es) 0244372747
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 105,403
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,726
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,726
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,726
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,692
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 82,818
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 82,818
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,283
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,283
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,283
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,591
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,160
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 431
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,985
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,985
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,403
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -970,490
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,575
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,575
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -828,331
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 442,428
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,270,759
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -151,373
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,075,893
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,327
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,327
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,074,566
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,767
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,767
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,027,154
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,290
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,046
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,934
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,375
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,179
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,839
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,505
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,933
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 902
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,618
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,336
D. Služby (účtová skupina 51) 34,997
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 51,248
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,766
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,003
4. Sociálne náklady (527, 528) 479
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,450
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 68,518
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 68,518
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,277
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -149,439
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -29,781
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 974
O. Kurzové straty (563) 11
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 963
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -974
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -150,413
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -151,373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015