Vytvoriť faktúru

SOMO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOMO
IČO 17328519
DIČ 2020342962
IČ DPH SK2020342962
Dátum vzniku 01 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOMO
Pod brehmi 4
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 292 630 €
Zisk 27 952 €
Aktíva 3 056 379 €
Vlastný kapitál 162 612 €
Kontaktné informácie
Email ubytovanie@somo.sk
Webová stránka http://www.somo.sk
Phone(s) +421264284982
Mobile phone(s) +421905867254
Fax(es) 0264284982
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,681,203
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,765,890
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,765,890
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 416,424
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,348,805
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 661
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 902,071
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 806
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 806
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 863,634
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 442,181
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,181
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,544
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 410,909
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,631
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,561
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,070
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,242
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,242
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,681,203
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 179,918
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 205,803
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 205,803
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 180,155
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 14,737
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,737
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -248,729
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -248,729
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,952
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,501,202
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 401,969
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,292
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,965
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 392,712
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 560,600
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,099,897
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 829,360
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 829,360
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,929
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,898
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 103,287
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 101,423
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,132
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,632
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201,109
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 219,495
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 83
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 83
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,266,562
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,292,630
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,874
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,249,689
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,742
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,325
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,182,150
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 713,528
D. Služby (účtová skupina 51) 1,662,423
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 522,002
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 367,333
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 126,248
4. Sociálne náklady (527, 528) 28,421
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 142,283
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 83,419
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 83,419
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,078
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -35,597
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 83,627
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,480
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 882,225
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 57,770
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 51,907
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51,907
O. Kurzové straty (563) 426
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,437
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -57,770
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,710
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 24,758
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 24,758
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,952
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2017
 • IČO:17328519 DIČ: 2020342962 IČ DPH: SK2020342962
 • Sídlo: SOMO, Pod brehmi 4, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zuzana Tešovičová Jasencová 6732/13 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 07.11.2016
  Ing. Radoslav Hetflajš Vysoká nad Kysucou 295 Vysoká nad Kysucou 023 55 07.11.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Arca Investments, a.s. 205 803 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2017Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Hetflajš Vysoká nad Kysucou 295 Vysoká nad Kysucou 023 55 Vznik funkcie: 07.11.2016
   01.12.2016Noví spoločníci:
   Arca Investments, a.s. Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Tešovičová Jasencová 6732/13 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 07.11.2016
   21.10.2009Nové predmety činnosti:
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   18.02.2009Nové sidlo:
   Pod brehmi 4 Bratislava 841 03
   21.12.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností, prenájmu nehnuteľností
   26.10.1998Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.04.1995Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   15.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   SOMO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným