Vytvoriť faktúru

O T I S, obchodno-technické a informačné služby v skrátenej forme : O T I S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno O T I S, obchodno-technické a informačné služby v skrátenej forme : O T I S
IČO 17328543
DIČ 2020408467
Dátum vzniku 11 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo O T I S, obchodno-technické a informačné služby v skrátenej forme : O T I S
Hornozoborská 73
94901
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 380 €
Zisk -1 163 €
Aktíva 1 065 €
Vlastný kapitál -4 387 €
Kontaktné informácie
Email alzbeta.gromova@agriom.sk
Phone(s) 0376516753
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 253
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 180
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 73
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 253
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,550
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,968
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,968
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,092
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 16
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -15,463
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,163
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,803
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,803
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 202
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,121
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 380
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 380
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 997
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 139
C. Služby (účtová skupina 51) 853
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -617
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -612
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 66
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 66
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -66
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -683
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17328543 DIČ: 2020408467
 • Sídlo: O T I S, obchodno-technické a informačné služby v skrátenej forme : O T I S, Hornozoborská 73, 94901, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Septembra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.05.2007Nové sidlo:
   Hornozoborská 73 Nitra 949 01
   04.05.2007Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava
   23.10.1998Nové predmety činnosti:
   výskum a experimentálny vývoj o oblasti riadenia pôdohospodárstva v zmysle autorského zákona
   výskum a experimentálny vývoj v oblasti ekonomiky pôdohospodárstva v zmysle autorského zákona
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Cvečko , CSc. Pieskovcova 28 Bratislava 841 07
   Ing. Alžbeta Gromová , CSc. Hornozoborská 73 Nitra 949 01
   Ing. Ľudovít Halás Radova 6 Nitra 949 01
   Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava 841 01
   Andreas Haier Loimesdorf 157 Engelhartstetten 2292 Austria
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Cvečko , CSc. Pieskovcova 28 Bratislava
   Ing. Alžbeta Gromová , CSc. Hornozoborská 73 Nitra
   Ing. Ľudovít Halás Radova 6 Nitra
   Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Cvečko , CSc. Pieskovcova 28 Bratislava 841 07
   Ing. Alžbeta Gromová , CSc. Hornozoborská 73 Nitra 949 01
   Ing. Ľudovít Halás Radova 6 Nitra 949 01
   Ing. Karol Hodinár , CSc. Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava 841 01
   Andreas Haier Loimesdorf 157 Engelhartstetten 2292 Austria
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Cvečko , CSc. Pieskovcova 28 Bratislava
   Ing. Alžbeta Gromová , CSc. Hornozoborská 73 Nitra
   Ing. Ľudovít Halás Frunzeho 6 Nitra
   Ing. Karol Hodinár , CSc. Blagoevova 8 Bratislava
   Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava
   01.06.1993Nové predmety činnosti:
   informačná, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti automatizovaného systému informácii
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Cvečko , CSc. Pieskovcova 28 Bratislava 841 07
   Ing. Alžbeta Gromová , CSc. Hornozoborská 73 Nitra 949 01
   Ing. Ľudovít Halás Radova 6 Nitra 949 01
   Ing. Karol Hodinár , CSc. Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava 841 01
   Andreas Haier Loimesdorf 157 Engelhartstetten 2292 Austria
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Cvečko , CSc. Pieskovcova 28 Bratislava
   Ing. Alžbeta Gromová , CSc. Hornozoborská 73 Nitra
   Ing. Ľudovít Halás Frunzeho 6 Nitra
   Ing. Karol Hodinár , CSc. Blagoevova 8 Bratislava
   Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava
   31.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie obchodno-technických a informačných služieb
   vývoj a tvorba programových produktov, projektovanie výpočtových a komunikačných systémov, automatizovaných kancelárií a aplikácia informačných technológií
   tvorba a rozvoj databáz pre marketing a burzy a užívateľských databankových systémov
   vývoj a tvorba ekonomicko - matematických a štatistických modelov pre rozhodovanie
   spracovávanie dokumentácie v oblasti informatiky, príprava, školenia a vzdelávanie užívateľa automatizačnej a elektronickej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť pre riadiacu a hodpodársku sféru
   obchodná činnosť a sprostredkovanie v oblasti odbutu strojov a zariadení, náhradných dielov a kompletujúcich prvkov a iného hmotného a nehmotného tovaru, vecí a práv
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj CVEČKO , CSc. Pieskovcova 28 Bratislava 841 07
   Ing. Alžbeta GROMOVÁ , CSc. Hornozoborská 73 Nitra 949 01
   Ing. Ľudovít HALÁS Frunzeho 6 Nitra 949 01
   Ing. Karol HODINÁR , CSc. Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Darina PRNOVÁ Bullova 1 Bratislava 841 01
   Andreas HAIER Loimesdorf 157 Engelhartstetten 2292 Austria
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.1991Nové obchodné meno:
   O T I S , obchodno-technické a informačné služby v skrátenej forme : O T I S , spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie obchodno-technických a informačných služieb
   vývoj a tvorba programových produktov, projektovanie výpočtových a komunikačných systémov, automatizovaných kancelárií a aplikácia informačných technológií
   tvorba a rozvoj databáz pre marketing a burzy a užívateľských databankových systémov
   vývoj a tvorba ekonomicko - matematických a štatistických modelov pre rozhodovanie
   spracovávanie dokumentácie v oblasti informatiky, príprava, školenia a vzdelávanie užívateľa automatizačnej a elektronickej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť pre riadiacu a hodpodársku sféru
   obchodná činnosť a sprostredkovanie v oblasti odbutu strojov a zariadení, náhradných dielov a kompletujúcich prvkov a iného hmotného a nehmotného tovaru, vecí a práv
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj CVEČKO , CSc. Pieskovcova 28 Bratislava 841 07
   Ing. Alžbeta GROMOVÁ , CSc. Hornozoborská 73 Nitra 949 01
   Ing. Ľudovít HALÁS Frunzeho 6 Nitra 949 01
   Ing. Karol HODINÁR , CSc. Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Darina PRNOVÁ Bullova 1 Bratislava 841 01
   Andreas HAIER Loimesdorf 157 Engelhartstetten 2292 Austria
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia