Vytvoriť faktúru

Anja - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Anja
IČO 17328560
DIČ 2020316210
IČ DPH SK2020316210
Dátum vzniku 02 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Anja
Opavská 18/A/6543
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 094 687 €
Zisk 843 823 €
Aktíva 16 789 955 €
Vlastný kapitál 2 862 801 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254653074, 0254653075, 0254788559, 0254788816, 0254788817, 0254788818, 0254788819, 0335505040, 0335
Fax(es) 0254788819
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,580,345
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,998,895
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,878,430
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 230,945
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,360,863
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 285,789
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 833
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 120,465
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 120,465
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,565,163
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,767,909
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,556
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,454,881
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,311,472
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 236,280
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,000
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 226,280
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,357,552
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,818,597
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,818,597
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,914
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 8,250
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 484,791
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 203,422
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 203,422
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,287
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 49
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,746
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,492
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,580,345
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,727,469
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,773,646
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,773,646
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 843,823
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,773,211
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24,228
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 24,228
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,260,043
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,733,664
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,733,664
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,508,027
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 697,770
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 108,666
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 211,916
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 102,350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 42,869
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 59,481
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,989,752
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,396,838
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 79,665
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 79,665
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 47,918,070
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 48,094,687
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 47,085,932
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 832,138
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,071
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164,546
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,826,640
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 40,851,345
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 340,349
D. Služby (účtová skupina 51) 2,561,927
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,010,972
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,615,879
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 350,732
4. Sociálne náklady (527, 528) 44,361
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 36,410
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 249,788
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 249,788
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,313
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 452,867
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 318,669
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,268,047
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,164,449
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61,299
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 49,434
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 49,434
XII. Kurzové zisky (663) 3,612
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 8,250
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 224,258
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 175,056
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 175,056
O. Kurzové straty (563) 8,115
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 2,375
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 38,712
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -162,959
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,105,088
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 261,265
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 321,638
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -60,373
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 843,823
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015