Vytvoriť faktúru

ENCINGER, ENCINGER, /v skratke/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENCINGER, ENCINGER, /v skratke/
IČO 17329001
DIČ 2020344755
IČ DPH SK2020344755
Dátum vzniku 23 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENCINGER, ENCINGER, /v skratke/
Jadranská 13
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 391 671 €
Zisk 175 125 €
Aktíva 25 408 999 €
Vlastný kapitál 8 037 465 €
Kontaktné informácie
Email info@encinger.sk
Webová stránka http://www.gbiz.sk/encinger
Phone(s) +421249207501, +421249207502
Fax(es) 0244871993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,331,760
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,009,607
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,857
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,857
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,006,750
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 877,558
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 114,625
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 14,567
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,315,390
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,049,336
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,330,047
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 893,629
3. Výrobky (123) - /194/ 548,864
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 276,796
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 395
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 395
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,101,967
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,696,999
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,696,999
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 79,272
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 253,389
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,072,307
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 163,692
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 111,170
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 52,522
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,763
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,905
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 858
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,331,760
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,212,590
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,327,757
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,327,757
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 132,776
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 132,776
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,576,932
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,576,932
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 175,125
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,119,170
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,123
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,123
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,478,577
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,416,928
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,416,928
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 124,130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 51,566
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 27,875
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 582,211
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,275,867
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 59,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 59,504
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,561,966
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 48,970,267
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 48,391,671
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,934,715
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 20,811,757
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 131,724
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 388,755
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 273,650
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,851,070
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,865,950
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 20,031,930
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,387,727
D. Služby (účtová skupina 51) 2,866,800
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,059,801
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 773,534
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 259,959
4. Sociálne náklady (527, 528) 26,308
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,335
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 277,301
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 277,301
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 157,968
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,077,088
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,525,721
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,980,494
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 578,597
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 578,576
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,826,024
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 127,838
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 127,838
O. Kurzové straty (563) 1,415,414
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 282,772
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,247,427
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 278,294
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 103,169
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 103,169
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 175,125
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17329001 DIČ: 2020344755 IČ DPH: SK2020344755
 • Sídlo: ENCINGER, ENCINGER, /v skratke/, Jadranská 13, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava 16.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Encinger 663 878 € (50%) Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava
  MAXTRADE Handelsgesellschaft mbH 663 878 € (50%) SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2003Noví spoločníci:
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   MAXTRADE Handelsgesellschaft mbH Hamburg SRN
   10.11.2003Zrušeny spoločníci:
   MAXTRADE Handelsgesellschaft mbH Hamburg SRN
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   03.04.2003Noví spoločníci:
   MAXTRADE Handelsgesellschaft mbH Hamburg SRN
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   02.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   08.08.2001Nové predmety činnosti:
   praženie orieškov a suchých plodov suchým procesom
   balenie orieškov a suchých plodov
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Encinger Na grbe 49 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Encinger Na grbe 49 Bratislava
   17.02.1994Nové sidlo:
   Jadranská 13 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   technicko - organizačné zabezpečenie školení
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   výroba papierenského a textilného tovaru
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Dušan Encinger Na grbe 49 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Encinger Na grbe 49 Bratislava
   16.02.1994Zrušené sidlo:
   Janšákova 18 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj, dovoz a vývoz pre maloobchod a veľkoobchod v obchodnom a neobchodnom balení v oblasti spotrebného tovaru potravinárskeho tovaru, priemyselného tovaru, ovocia a zeleniny, textilu a textilných výrobkov,.
   export a import potravinárskych, obchodných zariadení a vybavení, technológií a technického vybavenia,.
   výrobné kooperácie s podnikmi v oblasti drevovýroba, strojová kovovýroba a nástrojárstvo
   výroba potravinárskych výrobkov a polotovarov v oblasti pekárstva a cukrárstva,.
   výroba, nákup, spracovanie a predaj poľnohospodárskych produktov a výrobkov
   predaj potravinárskych, poľnohospodárskych priemyselných a drogistických tovarov vo forme franchisingu
   poradenstvo, organizovanie a realizácia školení a seminárov pre pracovníkov v oblasti obchodu a príbuzných odvetví.
   výroba drogistických produktov
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Encinger Im Speitel 47 a Karlsruhe SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.09.1991Nové obchodné meno:
   ENCINGER, spoločnosť s ručením obmedzeným ENCINGER, spol. s.r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Janšákova 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, dovoz a vývoz pre maloobchod a veľkoobchod v obchodnom a neobchodnom balení v oblasti spotrebného tovaru potravinárskeho tovaru, priemyselného tovaru, ovocia a zeleniny, textilu a textilných výrobkov,.
   export a import potravinárskych, obchodných zariadení a vybavení, technológií a technického vybavenia,.
   výrobné kooperácie s podnikmi v oblasti drevovýroba, strojová kovovýroba a nástrojárstvo
   výroba potravinárskych výrobkov a polotovarov v oblasti pekárstva a cukrárstva,.
   výroba, nákup, spracovanie a predaj poľnohospodárskych produktov a výrobkov
   predaj potravinárskych, poľnohospodárskych priemyselných a drogistických tovarov vo forme franchisingu
   poradenstvo, organizovanie a realizácia školení a seminárov pre pracovníkov v oblasti obchodu a príbuzných odvetví.
   výroba drogistických produktov
   Noví spoločníci:
   Dušan Encinger Im Speitel 47 a Karlsruhe SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia