Vytvoriť faktúru

T P D, T P D, /v skratke/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T P D, T P D, /v skratke/
IČO 17329060
DIČ 2020350090
IČ DPH SK2020350090
Dátum vzniku 05 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T P D, T P D, /v skratke/
Farského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 650 980 €
Zisk 311 €
Aktíva 4 362 146 €
Vlastný kapitál 2 445 996 €
Kontaktné informácie
Email ekonom@tpd.sk
Phone(s) 0262525514
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,026,881
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,499,808
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,444,313
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,493,726
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,947,952
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,635
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 55,495
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 55,495
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 525,927
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 133,966
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,386
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,493
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,893
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 47,149
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47,431
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 391,961
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,835
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 390,126
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,146
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,146
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,026,881
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,449,677
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 17,320
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 17,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,424,743
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,424,743
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 311
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,577,204
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28,017
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 11,770
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,276
12. Odložený daňový záväzok (481A) 13,971
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 675
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 675
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,542,410
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 69,925
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,925
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,466,679
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,712
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,490
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 604
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,102
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,102
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 651,186
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 650,980
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 642,055
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,925
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 647,640
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 104,089
D. Služby (účtová skupina 51) 139,989
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 71,754
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 51,451
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,993
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,310
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,945
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 306,011
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 306,011
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,852
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,340
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 397,977
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 206
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 206
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 206
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 366
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 366
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -160
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,180
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,869
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,919
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -50
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17329060 DIČ: 2020350090 IČ DPH: SK2020350090
 • Sídlo: T P D, T P D, /v skratke/, Farského 26, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zuzana Majtánová Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 05.12.1991
  František Majtán Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 10.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zuzana Majtánová 3 319 € (50%) Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
  František Majtán 3 319 € (50%) Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.09.2007Noví spoločníci:
   Zuzana Majtánová Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
   František Majtán Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Majtánová Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 05.12.1991
   František Majtán Palmová 247/61 Bratislava - Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 10.06.1998
   31.08.2007Zrušeny spoločníci:
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Majtán Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1998
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.12.1991
   18.06.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   21.01.2003Nové sidlo:
   Farského 26 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   František Majtán Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1998
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.12.1991
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Farského 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   24.09.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v obchodovaní - okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   Noví spoločníci:
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Majtán Farského 6 Bratislava
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   23.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predaja mraziarenskej a chladiarenskej techniky
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   18.04.1996Nové obchodné meno:
   T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   17.04.1996Zrušené obchodné meno:
   T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/
   14.12.1992Nové sidlo:
   Farského 6 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predaja mraziarenskej a chladiarenskej techniky
   Noví spoločníci:
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Majtánová Farského 6 Bratislava
   13.12.1992Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov všetkého druhu podľa platného čsl. právneho poriadku
   b/ zahraničnoobchodná činnosť, export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   c/ poskytovanie služieb v oblasti záznamovej techniky
   d/ stavebno-investičná činnosť a servisná činnosť mraziarenskej techniky
   e/ sprostredkovacia, konzultačná, poradenská a servisná činnosť v oblasti predmetu podnikania.
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana MAJTÁNOVÁ Farského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov všetkého druhu podľa platného čsl. právneho poriadku
   b/ zahraničnoobchodná činnosť, export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   c/ poskytovanie služieb v oblasti záznamovej techniky
   d/ stavebno-investičná činnosť a servisná činnosť mraziarenskej techniky
   e/ sprostredkovacia, konzultačná, poradenská a servisná činnosť v oblasti predmetu podnikania.
   Noví spoločníci:
   Zuzana MAJTÁNOVÁ Farského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia