Vytvoriť faktúru

TELESERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELESERVIS
IČO 17329299
DIČ 2020312954
IČ DPH SK2020312954
Dátum vzniku 01 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELESERVIS
Lachová 37
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 431 133 €
Zisk 4 738 €
Aktíva 18 891 849 €
Vlastný kapitál 7 356 853 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0566422087, 0566685390, 0566722087, 0249214417
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,294,120
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,845,033
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 996
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 996
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,272,086
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,365,904
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,492,644
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -168,907
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,235,077
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 347,368
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,571,951
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,571,951
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,448,641
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 403,621
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 533,527
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -129,906
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,977,326
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,314,991
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,314,991
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 662,335
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,928
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,928
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 58,766
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 51,291
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,475
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 446
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 446
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,294,120
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 917,783
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 331
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,378
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,378
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 902,697
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,204,222
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,301,525
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,738
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,376,337
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,536,942
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,116,787
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,116,787
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,408
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 66,497
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,352,250
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,363,529
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 314,149
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 314,149
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,377,321
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,227
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,258
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,897
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,631,677
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,711
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,711
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 469,155
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 431,142
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 431,133
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 350,157
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 380
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,596
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 391,074
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,632
D. Služby (účtová skupina 51) 148,733
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 101,570
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 75,257
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,980
4. Sociálne náklady (527, 528) 333
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 114,894
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,245
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,059
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 191,792
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,959
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,935
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,935
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 29,022
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,949
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,110
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,372
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,372
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,738
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015