Vytvoriť faktúru

AUTO - IMPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO - IMPEX
IČO 17329477
DIČ 2020342027
IČ DPH SK2020342027
Dátum vzniku 18 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO - IMPEX
Vlčie hrdlo 68
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 678 423 €
Zisk 513 777 €
Aktíva 26 553 328 €
Vlastný kapitál 5 202 701 €
Kontaktné informácie
Email auto-impex@auto-impex.sk
Webová stránka http://www.auto-impex.sk
Phone(s) +421240257100, +421800700500, +421248208711
Mobile phone(s) +421903266631
Fax(es) 0240257101, 0248208712
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,769,240
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,274,209
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,270,980
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,412,026
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,361,319
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,462,829
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 737
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 34,069
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,229
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,229
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,912,294
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,169,278
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,869,466
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,299,812
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,063,851
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,152,174
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,394
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,037,780
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,911,677
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 679,165
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 71,298
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 607,867
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 582,737
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 153,355
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 404,697
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 24,685
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,769,240
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,614,797
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 132,776
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 132,776
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 446,095
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,044
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,044
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,507,105
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,507,105
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 513,777
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,965,428
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,575,087
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 510,824
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 69,374
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,663,609
12. Odložený daňový záväzok (481A) 331,280
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,531,797
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,920,872
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,459,696
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,987
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,454,709
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 111,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 161,963
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 100,417
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 358,142
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 729,654
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 118,033
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 118,033
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 225,156
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,594,483
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 189,015
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 189,015
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 51,715,772
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 53,678,423
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 39,717,891
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,997,881
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,859,206
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103,445
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,452,958
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 35,392,702
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,860,127
D. Služby (účtová skupina 51) 3,405,936
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,395,410
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,472,209
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 855,104
4. Sociálne náklady (527, 528) 68,097
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 140,639
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,219,224
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,219,224
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,488,715
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 236,306
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 313,899
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,225,465
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,057,007
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,988
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,607
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,607
XII. Kurzové zisky (663) 34
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,347
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 547,231
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 451,889
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 451,889
O. Kurzové straty (563) 1,779
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93,563
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -543,243
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 682,222
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 168,445
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 152,083
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 16,362
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 513,777
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016