Vytvoriť faktúru

MR Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MR Trading
Stav Zrušená
IČO 17329680
DIČ 2020290635
IČ DPH SK2020290635
Dátum vzniku 12 Júla 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MR Trading
Ružová dolina 10
82005
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 383 915 €
Zisk 511 585 €
Aktíva 15 683 358 €
Vlastný kapitál 2 622 959 €
Kontaktné informácie
Email kontakt@mrtrading.sk
Phone(s) 0250207010, 0250207023
Fax(es) 0250207040
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,563,267
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,421,800
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 34,529
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,434
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,095
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,387,271
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,112,820
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 274,451
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,135,601
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 412,653
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 767
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 767
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 411,886
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,242,810
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 217,797
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,797
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,961
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 1,000,962
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,090
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 480,138
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,738
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 448,400
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,866
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 76
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,790
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,563,267
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,926,216
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 116,285
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 116,285
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 497,909
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 497,909
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 63,746
2. Ostatné fondy (427, 42X) 63,746
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,011,362
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 500,919
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 510,443
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,725,329
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,725,329
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 511,585
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,637,051
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,205,081
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,050,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,781
12. Odložený daňový záväzok (481A) 141,300
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 378,964
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,671
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,671
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 226,107
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,255
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,617
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 314
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 53,006
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,369,342
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,383,915
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,258,261
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 111,081
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,573
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,417,853
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,639,591
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,751
D. Služby (účtová skupina 51) 410,393
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,079,695
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 888,263
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 150,409
4. Sociálne náklady (527, 528) 41,023
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,046
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,509
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,509
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 52,404
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 192,464
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -33,938
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,291,607
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,425,724
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 601,439
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 491,660
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 491,660
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,427
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,427
XII. Kurzové zisky (663) 327,198
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 854,405
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 583,324
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 85,751
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,296
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 20,296
O. Kurzové straty (563) 147,471
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,563
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 571,319
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 537,381
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,796
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 22,913
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 511,585
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17329680 DIČ: 2020290635 IČ DPH: SK2020290635
 • Sídlo: MR Trading, Ružová dolina 10, 82005, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Černý člen Jamnického 3 Bratislava 841 05 01.03.2005
  Ladislav Holomány predseda Tvarožkova 7 Bratislava 811 03 04.04.2007
  Ľudovít Paulíny člen K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 01.01.2011
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Paulíny - člen predstavenstva K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2011
   15.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Paulíny - člen predstavenstva K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   26.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Paulíny - člen predstavenstva K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   25.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Farkaš - člen predstavenstva Kýčerského 2 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 02.11.2007
   10.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Mikuláš Farkaš - člen predstavenstva Kýčerského 2 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 02.11.2007
   09.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Balontay - člen predstavenstva Vrančovičova 12 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   05.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Holomány - predseda predstavenstva Tvarožkova 7 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 04.04.2007
   04.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Bajkalská 12188/5C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.03.2005
   22.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Bajkalská 12188/5C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.03.2005
   21.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.03.2005
   01.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Černý - člen predstavenstva Jamnického 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.03.2005
   Daniel Balontay - člen predstavenstva Vrančovičova 12 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.03.2005
   28.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Holomány - člen predstavenstva Tvarožková 7 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.2000
   Ing. Peter Pápay - člen predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   Ľudovít Pauliny - predseda predstavenstva Hlavná 26 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 13.07.2004
   14.08.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Holomány - člen predstavenstva Tvarožková 7 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.2000
   Ing. Peter Pápay - člen predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   Ľudovít Pauliny - predseda predstavenstva Hlavná 26 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 13.07.2004
   13.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Holomány Tvarožková 7 Bratislava
   Peter Pápay - člen Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   10.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Pápay - člen Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   09.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava
   18.09.2003Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 820 05
   Nové predmety činnosti:
   finančný a opertívny leasing
   17.09.2003Zrušené sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   01.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Holomány Tvarožková 7 Bratislava
   31.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Ján Elexa Tajovského 6 Bratislava
   25.02.1998Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   28.02.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing Ján Elexa Tajovského 6 Bratislava
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava
   27.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Ján Elexa Hrobákova 9 Bratislava
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava
   19.04.1994Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   18.04.1994Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   12.07.1993Nové obchodné meno:
   MR Trading, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Ján Elexa Hrobákova 9 Bratislava
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava