Vytvoriť faktúru

Data System Soft - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Data System Soft
IČO 17330491
DIČ 2020322172
IČ DPH SK2020322172
Dátum vzniku 14 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Data System Soft
Trnavská cesta 82
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 873 376 €
Zisk 88 139 €
Aktíva 758 741 €
Vlastný kapitál 152 324 €
Kontaktné informácie
Email obchod@dss.sk
Phone(s) 0376550206, 0249103811
Fax(es) 0249103810
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,426,603
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,552
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,552
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 719
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 4,833
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,413,978
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,054
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,054
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,502
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,502
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 205,827
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 203,285
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,285
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,644
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 898
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,201,595
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,204
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,200,391
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,073
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,757
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 316
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,426,603
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,079
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 26,557
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,557
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,383
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,383
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,139
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,299,361
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,545
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,545
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,131,274
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,030,704
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,030,704
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 50,541
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,405
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,624
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,542
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,542
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 150,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,163
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,163
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,873,409
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,873,376
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,603,104
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,270,272
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,758,067
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,570,368
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,989
D. Služby (účtová skupina 51) 614,764
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 552,689
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 411,167
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 129,279
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,243
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,038
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 552
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 552
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -4,333
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 115,309
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 665,255
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,669
O. Kurzové straty (563) 34
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,635
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,636
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 111,673
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,534
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 24,041
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -507
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 88,139
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016