Vytvoriť faktúru

SANOSA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SANOSA
IČO 17330599
DIČ 2020342918
IČ DPH SK2020342918
Dátum vzniku 15 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANOSA
Sekurisova 5/1925
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 187 149 €
Zisk -32 300 €
Aktíva 786 154 €
Vlastný kapitál 370 301 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336476203, 0903262454, 0903605155
Mobile phone(s) 0903605155
Fax(es) 0336476203
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 730,418
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 696,178
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 696,178
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,559
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 629,626
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 57,617
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,376
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,126
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,778
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,204
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 7,797
4. Zvieratá (124) - /195/ 777
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,634
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,208
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,208
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 98
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,328
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,714
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,733
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,981
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 114
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 114
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 730,418
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 338,001
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,984
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,091
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,091
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 346,587
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 390,328
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,741
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,300
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 392,417
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 89,923
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -477
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 90,400
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 221,603
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 80,891
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,868
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,868
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,239
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,689
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,122
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -722
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -305
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 187,149
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 187,387
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 596
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -834
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 210,547
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,809
D. Služby (účtová skupina 51) 51,559
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 35,554
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,602
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,241
4. Sociálne náklady (527, 528) 711
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,930
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 60,824
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 60,824
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,871
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,398
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 80,615
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,942
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,087
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,087
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,855
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,942
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,340
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17330599 DIČ: 2020342918 IČ DPH: SK2020342918
 • Sídlo: SANOSA, Sekurisova 5/1925, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23 02.12.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozefína Sabolová 6 639 € (100%) Záhradná 597/20 Viničné 900 23
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.2011Nové sidlo:
   Sekurisova 5/1925 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 02.12.1992
   13.12.2011Zrušené sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1992
   28.01.2003Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   masérske služby
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1992
   27.01.2003Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   21.10.1998Noví spoločníci:
   Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23
   20.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   12.09.1995Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   22.04.1993Nové sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, nákup a predaj tovarov, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s týmto povolením
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a vo výrobe cementového tovaru a umelého kameňa
   staviteľ
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   21.04.1993Zrušené sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vývoj, výskum a výroba stavebných hmôt a ich komponentov
   stavebná činnosť, včetne všetkých druhov rekonštrukcií pozemných a podzemných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.10.1991Nové obchodné meno:
   SANOSA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vývoj, výskum a výroba stavebných hmôt a ich komponentov
   stavebná činnosť, včetne všetkých druhov rekonštrukcií pozemných a podzemných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia