Vytvoriť faktúru

Dr. Oetker - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dr. Oetker
IČO 17331358
DIČ 2020298819
IČ DPH SK2020298819
Dátum vzniku 18 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dr. Oetker
Ľadová 14
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 768 498 €
Zisk 2 822 628 €
Aktíva 8 148 165 €
Vlastný kapitál 5 036 967 €
Kontaktné informácie
Email oetker@oetker.sk
Webová stránka http://www.oetker.sk
Phone(s) +421252442641
Fax(es) 0252442925
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,782,418
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,231,959
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 17,825
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,437
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 13,388
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,214,134
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 552,620
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 446,266
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 133,767
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 81,481
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,530,385
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,602,989
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 702,917
3. Výrobky (123) - /194/ 251,899
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 648,173
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,687
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,687
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,687
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,577,806
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,077,489
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 212,379
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,865,110
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,500,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 317
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,347,903
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,108
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,336,795
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,074
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,854
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 220
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,782,418
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,763,940
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,632,312
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,632,312
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 309,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 309,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,822,628
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,018,478
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 75,932
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,433
12. Odložený daňový záväzok (481A) 71,499
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 150,077
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 150,077
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,514,697
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,960,779
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 655,218
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,305,561
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 158,399
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 86,399
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 306,578
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,542
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 277,772
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,979
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 240,793
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,786,925
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,768,498
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,893,996
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 9,503,112
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 243,753
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -23,522
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 108,777
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,382
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,066,365
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,061,326
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,222,154
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13,910
D. Služby (účtová skupina 51) 4,875,313
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,529,649
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,879,128
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 560,663
4. Sociálne náklady (527, 528) 89,858
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,887
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 160,693
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 160,693
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 89,653
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,780
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,702,133
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,444,636
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,427
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,089
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 59
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,030
XII. Kurzové zisky (663) 16,338
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,466
O. Kurzové straty (563) 43,865
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,601
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,039
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,669,094
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 846,466
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 846,827
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -361
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,822,628
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17331358 DIČ: 2020298819 IČ DPH: SK2020298819
 • Sídlo: Dr. Oetker, Ľadová 14, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava 21.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH 2 629 324 € (99.9%) Bielefeld 336 17 SRN
  Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH 2 988 € (0.1%) Bielefeld 336 17 SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Csaba István Kálmán Annalaki 19 Telki 2089 Maďarská republika Vznik funkcie: 26.08.2008
   07.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Kehl Wasserfuhr 45b Bielefeld 336 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.10.2005
   01.01.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   administratívne práce
   automatizované spracovanie údajov
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne, technicko-organizované práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracúvaním informácií
   podnikateľské poradenstvo v rámci voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   11.12.2007Noví spoločníci:
   Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH Lutterstraße 14 Bielefeld 336 17 SRN
   Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH Lutterstraße 14 Bielefeld 336 17 SRN
   10.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   29.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Thomas Kehl Wasserfuhr 45b Bielefeld 336 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.10.2005
   28.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava Vznik funkcie: 30.09.1999
   07.04.2004Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   06.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava Vznik funkcie: 21.01.1998
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava Vznik funkcie: 30.09.1999
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   26.01.2001Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   25.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   30.09.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   29.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.01.1998Nové sidlo:
   Ľadová 14 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba potravinárskych výrobkov
   nákup a predaj potravinárskych výrobkov, surovín, polotovarov a hotových tovarov
   poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   20.01.1998Zrušené sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 815 24
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a distribúcia konzumného tovaru každého druhu, predovšetkým dovoz a distribúcia hotových výrobkov, surovín a obalových materiálov, ako aj vykonávanie služieb všetkého druhu podľa platných právnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký Tehelná 8 Trnava
   JUDr. Pavel Hagyari Beňadická 20 Bratislava
   06.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký Tehelná 8 Trnava
   29.11.1994Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   28.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   19.11.1993Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   18.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   27.05.1993Nové sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 815 24
   Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   26.05.1993Zrušené sidlo:
   Račianska 54 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   07.10.1992Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Pavel Hagyari Beňadická 20 Bratislava
   06.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. František Jurík, prezident spoločnosti
   13.07.1992Noví spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. František Jurík, prezident spoločnosti
   12.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   Ing. Mária BORUŠOVIČOVÁ Kuklovská 51 Bratislava
   Adam HAJDU M.Medveďovej 32 Bratislava
   RNDr. František Jurík Kapicova 13 Bratislava
   Ing. Juraj LACO Lenardova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír LACO Wipplingerstr. 24-26 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.07.1992Noví spoločníci:
   RNDr. František Jurík Kapicova 13 Bratislava
   02.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Valér ZAVARSKÝ Malinovského 2 Bratislava
   18.10.1991Nové obchodné meno:
   Dr. Oetker, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 54 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia konzumného tovaru každého druhu, predovšetkým dovoz a distribúcia hotových výrobkov, surovín a obalových materiálov, ako aj vykonávanie služieb všetkého druhu podľa platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   Ing. Mária BORUŠOVIČOVÁ Kuklovská 51 Bratislava
   Adam HAJDU M.Medveďovej 32 Bratislava
   Ing. Juraj LACO Lenardova 2 Bratislava
   Valér ZAVARSKÝ Malinovského 2 Bratislava
   Ing. Vladimír LACO Wipplingerstr. 24-26 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia