Vytvoriť faktúru

Motor Media CS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Motor Media CS
IČO 17331404
Dátum vzniku 21 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Motor Media CS
Prievozská 18
82451
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 678 462 €
Zisk -43 398 €
Aktíva 333 336 €
Vlastný kapitál 173 523 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249103901, 0249103902, 0249103910, 0249103904
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 344,492
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 34,615
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,452
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,452
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,163
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,810
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 26,353
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 306,985
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,110
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,110
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 254,135
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 137,932
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,932
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 116,003
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 200
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,740
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,111
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 42,629
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,892
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,892
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 344,492
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,124
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 199,164
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 199,164
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 339
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -45,897
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -45,897
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -43,398
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 212,553
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 219
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 219
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 162,489
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 74,491
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,491
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,768
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,438
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,566
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,730
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,496
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 49,845
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,500
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 45,345
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,815
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,815
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 678,466
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 678,462
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 120,317
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 508,811
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,407
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,927
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 702,249
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 249,269
D. Služby (účtová skupina 51) 257,550
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 166,533
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 123,807
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,100
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,626
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,319
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,513
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,513
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,405
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 161
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,499
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,787
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 122,309
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 480
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 44
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 44
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 435
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -472
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,259
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 19,139
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 16,258
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -43,398
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
 • IČO:17331404
 • Sídlo: Motor Media CS, Prievozská 18, 82451, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Bohatec Lékařská 291/6 Praha 150 00 Česká republika 01.01.2014
  Ladislav Ležanský Roľnícka 358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52 23.07.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Bohatec 99 582 € (50%) Praha 5 150 00 Česká republika
  Ladislav Ležanský 99 582 € (50%) Roľnícka 9200/358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.09.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Ležanský Roľnícka 358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52 Vznik funkcie: 23.07.2016
   27.02.2016Nové obchodné meno:
   Motor Media CS s.r.o.
   22.10.2015Noví spoločníci:
   Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52
   26.09.2015Noví spoločníci:
   Ing. Milan Bohatec Lékařská 6 Praha 5 150 00 Česká republika
   24.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Milan Bohatec Lékařská 291/6 Praha 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2014
   01.07.1997Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   31.10.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama
   vydavateľská činnosť
   21.10.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným