Vytvoriť faktúru

M.K.M. TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.K.M. TRADING
IČO 17331463
DIČ 2020342951
IČ DPH SK2020342951
Dátum vzniku 18 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.K.M. TRADING
Šaštínska 28
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 711 867 €
Zisk -190 376 €
Aktíva 604 777 €
Vlastný kapitál -74 100 €
Kontaktné informácie
Email mkmtrading@mail.t-com.sk
Phone(s) 0263454229, 0336472009
Fax(es) 0336475576
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 570,789
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 360,281
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 360,281
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,900
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 50,924
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 285,457
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 206,612
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,406
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,406
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 76,044
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 76,044
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,044
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 103,162
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 76,863
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,299
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,896
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,896
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 570,789
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,205
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 271,249
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 271,249
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -190,376
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 489,584
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 61,927
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 59,233
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,694
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 427,657
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 168,890
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,890
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 237,121
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,750
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,499
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,827
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,570
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 707,569
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 711,867
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 707,569
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,063
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,235
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 887,654
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 85,953
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 388,979
D. Služby (účtová skupina 51) 66,596
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 140,506
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 103,557
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,330
4. Sociálne náklady (527, 528) 619
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,560
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 179,850
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 179,850
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,210
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -175,787
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,041
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,709
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,709
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,709
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -187,496
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -190,376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015