Vytvoriť faktúru

FARNA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FARNA
IČO 17332389
DIČ 2020838479
IČ DPH SK2020838479
Dátum vzniku 29 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARNA
Niklova 4346/0
92600
Sereď
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 550 €
Zisk -75 793 €
Aktíva 750 044 €
Vlastný kapitál -34 732 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0317711730
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 727,066
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 592,579
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 592,579
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 592,579
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,712
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 707
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 707
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,130
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 8,130
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,130
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 109,869
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,969
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 102,900
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,006
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 473
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 533
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,775
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14,775
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 727,066
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -113,025
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,000
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -2,500
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -2,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -54,732
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -54,732
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -75,793
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 840,091
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 840,091
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 820,824
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 820,824
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,729
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 208
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,030
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,550
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,550
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,775
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,775
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,181
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,299
D. Služby (účtová skupina 51) 11,979
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 578
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 428
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 150
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,871
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,871
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,454
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -74,631
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,503
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 202
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 202
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -202
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -74,833
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -75,793
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016