Vytvoriť faktúru

UTAR - Technologické centrum - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UTAR - Technologické centrum
IČO 17332397
DIČ 2020313317
IČ DPH SK2020313317
Dátum vzniku 25 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UTAR - Technologické centrum
Nevädzova 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 777 138 €
Zisk -18 595 €
Aktíva 2 097 567 €
Vlastný kapitál 1 377 623 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243631575, +421243631821
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,083,902
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,523,858
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,523,858
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 314,002
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,088,205
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 115,494
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,042
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,115
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 551,827
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 227
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 179
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 337,067
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 242,390
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,390
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 94,677
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 214,533
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,353
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 205,180
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,217
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,217
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,083,902
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,359,028
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,107,814
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,107,814
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 21,851
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -752,042
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -752,042
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,595
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 714,892
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,562
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,562
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 176,507
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 126,655
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,655
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,014
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,057
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,523
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 258
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,762
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,762
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 518,061
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,982
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 9,982
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 777,138
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,709
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 490
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 773,268
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 671
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 782,688
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,231
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 115,185
D. Služby (účtová skupina 51) 115,437
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 278,328
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 217,201
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,120
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,007
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33,856
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 188,998
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 188,998
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,744
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,909
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,550
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 544,614
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,666
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,666
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,666
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,748
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,294
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,294
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 452
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,082
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,632
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,963
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,963
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,595
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17332397 DIČ: 2020313317 IČ DPH: SK2020313317
 • Sídlo: UTAR - Technologické centrum, Nevädzova 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01 02.09.1997
  Ing. Eva Moricová Hurbanova 3804/15 Martin - Košúty 24.02.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eva Moricová 1 475 470 € (70%) Hurbanova 3804/15 Martin - Košúty
  SLOVEURO CONSULTING, s.r.o. 632 344 € (30%) Vrútky 038 61
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Eva Moricová Hurbanova 15/3804 Martin-Košúty 036 01
   SLOVEURO CONSULTING, s.r.o. Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01 Vznik funkcie: 02.09.1997
   10.01.2005Zrušeny spoločníci:
   TRV, s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01
   27.03.2003Noví spoločníci:
   TRV, s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Moricová Hurbanova 3804/15 Martin - Košúty Vznik funkcie: 24.02.2003
   Ing. Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01
   26.03.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu v zmysle Povolenia č. 656/1999L-330, vydaného MH SR dňa 22.4.1999
   Zrušeny spoločníci:
   TRV, s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Moncman Bjornsonova 4808/7 Martin 036 01
   Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01
   RNDr. Tatiana Záhradníková Dolný Kalník 2 Dražkovce 038 02
   01.08.2002Noví spoločníci:
   TRV, s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 61
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná
   31.07.2002Zrušeny spoločníci:
   TRV s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 01
   28.02.2000Nové predmety činnosti:
   taxislužba
   nákladná cestná doprava
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu v zmysle Povolenia č. 656/1999L-330, vydaného MH SR dňa 22.4.1999
   21.09.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lanových dráh a vlekov
   02.09.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom iných dopravných zariadení
   prenájom strojov a prístrojov
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   prenájom ostatných strojov a nástrojov
   leasing spojený s financovaním
   skladovanie
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   reklamné činnosti
   upratovacie služby
   administratívne práce
   viazanie kníh a končené spracovanie
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
   Noví spoločníci:
   TRV s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Moncman Bjornsonova 4808/7 Martin 036 01
   Víťazoslav Moric Gorkého 1093/56 Martin - Podháj 036 01
   01.09.1997Zrušeny spoločníci:
   ARAD a.s. IČO: 31 396 615 Martinčekova 17 Bratislava 826 39
   TRV s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.11.1996Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   ARAD a.s. IČO: 31 396 615 Martinčekova 17 Bratislava 826 39
   TRV s.r.o. IČO: 31 599 001 Dielenská Kružná 2 Vrútky 038 01
   03.11.1996Zrušeny spoločníci:
   ARMEX, a.s. IČO: 31 367 836 Prievozská 20 Bratislava
   05.06.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Tatiana Záhradníková Dolný Kalník 2 Dražkovce 038 02
   04.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Anton Kucharik Topoľčianska 23 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   15.05.1996Noví spoločníci:
   ARMEX, a.s. IČO: 31 367 836 Prievozská 20 Bratislava
   14.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ústav technológie a racionalizácie, š. p. v likvidácii Nevädzova 5 Bratislava
   Job Creation Betriebsansiedlungen, spol. s r.o. Am Kanal 27 Viedeň 1110 Rakúska republika
   10.02.1995Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie regionálnych projektov zvyšovania zamestnanosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním služieb-správa budov
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ústav technológie a racionalizácie, š. p. v likvidácii Nevädzova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Anton Kucharik Topoľčianska 23 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   09.02.1995Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Výroba:
   výroba a dodávky laserových pracovísk
   výroba prototypov a funkčných vzorov
   výroba súčiastok na objednávku
   2/ Software a hardware:
   vývoj, predaj a servis softwaoarových a hordwarových systémov
   3/ Inžiniersko-vývojové služby:
   vypracovanie rozborových, prognostických programových a expertných štúdií
   vývoj nových progresívnych technológií
   technologické projektovanie
   dodávateľská a servisná služba technologických a výrobných a informačno - ria- diacich systémov
   4/ Poradenské, sprostredkovateľské, obchodné, znalecké a rekvalifikačno-školiace služby:
   konzultácie vzťahujúce sa na predmet podnikania
   sprostredkovateľská činnosť /pre útvary TC, medzi organizáciami v ČSFR a zahra- ničí/
   výkon obchodnej činnosti súvisiacej s predmetom podnikania
   výkon znaleckých činností v zmysle zákona číslo 36/1967 Zb.
   rekvalifikácia a školenie v súlade s poverením a oprávnením
   5/ Zakladanie technologických firiem v rámci technologických centier a vedeckých parkov za účelom zavádzania progresívnych technológií
   6/ Spracovávanie regionálnych projektov zvy- šovania zamestnanosti
   Spoločnosť bude vykonávať predmet činnosti pre fyzické i právnické osoby ČSFR a zahraničí.
   Zrušeny spoločníci:
   Ústav technológie a racionalizácie, š. p. Nevädzova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1991Nové obchodné meno:
   UTAR - Technologické centrum, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Výroba:
   výroba a dodávky laserových pracovísk
   výroba prototypov a funkčných vzorov
   výroba súčiastok na objednávku
   2/ Software a hardware:
   vývoj, predaj a servis softwaoarových a hordwarových systémov
   3/ Inžiniersko-vývojové služby:
   vypracovanie rozborových, prognostických programových a expertných štúdií
   vývoj nových progresívnych technológií
   technologické projektovanie
   dodávateľská a servisná služba technologických a výrobných a informačno - ria- diacich systémov
   4/ Poradenské, sprostredkovateľské, obchodné, znalecké a rekvalifikačno-školiace služby:
   konzultácie vzťahujúce sa na predmet podnikania
   sprostredkovateľská činnosť /pre útvary TC, medzi organizáciami v ČSFR a zahra- ničí/
   výkon obchodnej činnosti súvisiacej s predmetom podnikania
   výkon znaleckých činností v zmysle zákona číslo 36/1967 Zb.
   rekvalifikácia a školenie v súlade s poverením a oprávnením
   5/ Zakladanie technologických firiem v rámci technologických centier a vedeckých parkov za účelom zavádzania progresívnych technológií
   6/ Spracovávanie regionálnych projektov zvy- šovania zamestnanosti
   Spoločnosť bude vykonávať predmet činnosti pre fyzické i právnické osoby ČSFR a zahraničí.
   Noví spoločníci:
   Job Creation Betriebsansiedlungen, spol. s r.o. Am Kanal 27 Viedeň 1110 Rakúska republika
   Ústav technológie a racionalizácie, š. p. Nevädzova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia