Vytvoriť faktúru

SCHAFY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCHAFY
IČO 17332575
DIČ 2020356866
IČ DPH SK2020356866
Dátum vzniku 29 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHAFY
Továrenská 3
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 963 627 €
Zisk -100 892 €
Aktíva 1 311 856 €
Vlastný kapitál 873 512 €
Kontaktné informácie
Email schafy@schafy.sk
Webová stránka http://www.schafy.sk
Phone(s) +421347731815, +421347731535, +421347746614, +421347731981, +421347746615
Fax(es) 0347746615
Dátum aktualizácie údajov: 17.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,304,903
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,062,989
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,324
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,324
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,055,665
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 22,304
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 442,187
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 411,531
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 179,643
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 236,343
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 77,357
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 65,557
3. Výrobky (123) - /194/ 11,800
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 158,724
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 102,391
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,391
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 56,333
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 262
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 262
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,571
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,571
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,304,903
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 815,410
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 207,886
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 207,886
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 26,867
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,993
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,993
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 674,556
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 674,556
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -100,892
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 337,906
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31,507
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,141
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 20,580
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,786
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 239,395
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 128,092
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128,092
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,634
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,832
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,789
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,499
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,549
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,718
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,718
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 50,286
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 151,587
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 151,587
Dátum aktualizácie údajov: 17.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,950,943
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,963,627
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,835,758
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,130
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,000
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 20,686
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 28,550
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,503
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,943,652
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,899,727
D. Služby (účtová skupina 51) 395,471
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 466,884
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 338,987
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 114,862
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,035
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,562
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 151,470
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 151,470
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,538
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,975
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 601,376
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116,847
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 109,800
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,700
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,700
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,342
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116,845
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -96,870
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,022
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,142
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -100,892
Dátum aktualizácie údajov: 17.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 17.09.2015