Vytvoriť faktúru

PORTIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PORTIK
IČO 17333113
DIČ 2020314406
IČ DPH SK2020314406
Dátum vzniku 12 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PORTIK
Trnavská cesta 102
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 350 429 €
Zisk 1 749 €
Aktíva 166 196 €
Vlastný kapitál 16 828 €
Kontaktné informácie
Email portik@portik.sk
Webová stránka http://www.portik.sk
Phone(s) +421243292251
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 268,513
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,145
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,145
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,145
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 242,850
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 242,748
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 242,845
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,845
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -97
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 102
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 102
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,518
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,518
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 268,513
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,577
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 680
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 680
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,476
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,476
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,749
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,340
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 116
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 116
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 210,084
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 112,407
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,407
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 68,114
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 547
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,715
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,301
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,958
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,958
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,182
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,596
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 9,596
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 342,405
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 350,429
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 342,405
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,024
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 345,496
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,435
D. Služby (účtová skupina 51) 240,977
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 58,263
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,892
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,703
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,668
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,472
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,435
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,435
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,914
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,933
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 89,993
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,132
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,642
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,642
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 490
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,801
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,052
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,052
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,749
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015