Vytvoriť faktúru

CENTRON SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CENTRON SLOVAKIA
IČO 17333237
DIČ 2020344645
IČ DPH SK2020344645
Dátum vzniku 15 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CENTRON SLOVAKIA
Podháj 107
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 144 521 €
Zisk 195 216 €
Aktíva 1 728 036 €
Vlastný kapitál 590 995 €
Kontaktné informácie
Email centron@centron.sk
Webová stránka http://www.centron.sk
Phone(s) +421264536511, +421264780767, +421264780042, +421264536513, +421264780768, +421264536512
Fax(es) 0264780042
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,207,513
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,122
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,122
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,122
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,131,781
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 160,842
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 141,718
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 19,124
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 57,644
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 47,983
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,983
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 9,661
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 651,239
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 651,239
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 651,239
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 262,056
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,501
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 260,555
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 54,610
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 38,011
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 16,599
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,207,513
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 616,211
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,440
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,440
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,659
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,086
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,086
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 399,810
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 399,810
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 195,216
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 565,269
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,339
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 3,686
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 3,686
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,653
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 15,826
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 15,826
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 521,563
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 411,942
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 411,942
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,400
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,221
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,541
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,541
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 26,033
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,190
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 24,843
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,132,824
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,144,521
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,859,774
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 269,519
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,708
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,520
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,867,440
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,006,751
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,424
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -6,752
D. Služby (účtová skupina 51) 397,180
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 397,826
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 294,870
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 94,644
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,312
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,619
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,677
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,677
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,651
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 17,319
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,745
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 277,081
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 695,690
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,531
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 49
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 49
XII. Kurzové zisky (663) 3,482
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,746
O. Kurzové straty (563) 16,192
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,554
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,215
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 254,866
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 59,650
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 60,637
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -987
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 195,216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17333237 DIČ: 2020344645 IČ DPH: SK2020344645
 • Sídlo: CENTRON SLOVAKIA, Podháj 107, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eugen Takacs Saratovská 17 Bratislava 841 02 15.11.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eugen Takacs 4 614 € (32%) Saratovská 17 Bratislava 841 02
  Centron Technische Handelsgesellschaft. m.b.H., FN 84937 h 9 826 € (68%) Viedeň 1210 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Takacs Saratovská 14 Bratislava 841 02
   Centron Technische Handelsgesellschaft. m.b.H., FN 84937 h Divischgasse 4 Viedeň 1210 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eugen Takács Saratovská 17 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.11.1991
   27.07.2003Zrušeny spoločníci:
   CENTRON TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H. Wiedner Hauptstrasse 48 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Eugen Takacs Saratovská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Takács Saratovská 17 Bratislava
   14.07.1997Nové sidlo:
   Podháj 107 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   poradensko - konzultačná činnosť v oblasti elektroniky
   13.07.1997Zrušené sidlo:
   Saratovská 12 Bratislava
   06.12.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Takács Saratovská 17 Bratislava
   05.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Takacs Saratovská 17 Bratislava
   Mag. Wolfgang Rom Čelakovské sady 2 Praha 2 Česká republika
   01.07.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prenájom elektronických prístrojov
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   poradenské služby v oblasti obchodu, elektrotechnickej počítačovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   CENTRON TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H. Wiedner Hauptstrasse 48 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Eugen Takacs Saratovská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Takacs Saratovská 17 Bratislava
   Mag. Wolfgang Rom Čelakovské sady 2 Praha 2 Česká republika
   30.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   technicko-poradenská,obchodno-sprostredkovateľská a servisná činnosť
   veľkoobchod a maloobchod,vývoz a dovoz tovaru z oblasti priemyslu,zvlášť elektrických a meracích prístrojov, spotrebnej elektroniky,priemyselných komponentov a ich príslušenstvo,mobilných a stacionárnych technických a elektrotechnických systémov
   veľkoobchod a maloobchod,vývoz a dovoz tovaru,surovín z oblasti farmácie a priemyselnej chémie
   vývoj,výroba a kompletizácia televíznych a iných elektronických systémov,kompletná dodávka týchto systémov včítane výskumov a projekčných prác
   servisná činnosť pre prístroje vlastnej výroby ako i pre prístroje z dovozu a s tým spojená konzultačná činnosť a iné výkony
   prenájom elektronických prístrojov
   výroba televíznych a počítačových programov konzultácie,expertízy,štúdie,odborné postupy
   poradenská činnosť v oblasti technickej, hospodárskej a priemyselných práv
   nadobúdanie,správa a prenájom nehnuteľností
   veľkoobchod,maloobchod,dovoz a vývoz železničných modelov
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít,na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu.
   Zrušeny spoločníci:
   CENTRON TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H. Wiedner Hauptstrasse 48 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Eugen Takacs Saratovská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.11.1991Nové obchodné meno:
   CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   technicko-poradenská,obchodno-sprostredkovateľská a servisná činnosť
   veľkoobchod a maloobchod,vývoz a dovoz tovaru z oblasti priemyslu,zvlášť elektrických a meracích prístrojov, spotrebnej elektroniky,priemyselných komponentov a ich príslušenstvo,mobilných a stacionárnych technických a elektrotechnických systémov
   veľkoobchod a maloobchod,vývoz a dovoz tovaru,surovín z oblasti farmácie a priemyselnej chémie
   vývoj,výroba a kompletizácia televíznych a iných elektronických systémov,kompletná dodávka týchto systémov včítane výskumov a projekčných prác
   servisná činnosť pre prístroje vlastnej výroby ako i pre prístroje z dovozu a s tým spojená konzultačná činnosť a iné výkony
   prenájom elektronických prístrojov
   výroba televíznych a počítačových programov konzultácie,expertízy,štúdie,odborné postupy
   poradenská činnosť v oblasti technickej, hospodárskej a priemyselných práv
   nadobúdanie,správa a prenájom nehnuteľností
   veľkoobchod,maloobchod,dovoz a vývoz železničných modelov
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít,na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu.
   Noví spoločníci:
   CENTRON TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H. Wiedner Hauptstrasse 48 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Eugen Takacs Saratovská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia