Vytvoriť faktúru

GRIF - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRIF
IČO 17333296
DIČ 2020351839
IČ DPH SK2020351839
Dátum vzniku 13 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRIF
Panónska cesta 21
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 575 229 €
Zisk -81 895 €
Aktíva 3 672 408 €
Vlastný kapitál 213 015 €
Kontaktné informácie
Email office@grif-grif.sk
Phone(s) 0268201411, 0903139299, 0905602382, 0905934888, 0907754442, 0263834087, 0268201423
Mobile phone(s) 0905602382, 0905934888
Fax(es) 0263823174
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,562,627
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,198,680
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,207
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,207
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,191,473
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 595,366
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 753,424
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,683
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 805,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,349,966
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,127,470
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,072
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,122,398
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 191,754
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 106,708
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,708
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 85,002
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 44
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,742
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,036
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,706
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,981
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,397
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -416
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,562,627
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,120
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 225,719
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 225,720
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -1
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 22,572
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,572
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -35,276
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 391,468
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -426,744
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -81,895
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,424,988
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 56,221
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20,258
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,092
12. Odložený daňový záväzok (481A) 31,871
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 14,460
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,959,038
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,442,561
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,442,561
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 84,995
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,163
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 46,271
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 354,228
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,820
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 62,826
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 62,826
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 332,443
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,519
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 6,519
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,529,082
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,575,229
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,368,446
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,160,636
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,150
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,997
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,612,189
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,150,712
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 637,244
D. Služby (účtová skupina 51) 185,116
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 490,855
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 363,380
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 124,890
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,585
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,113
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 64,743
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 64,743
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,816
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,543
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,047
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -36,960
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 556,010
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,475
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 28,735
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 28,735
O. Kurzové straty (563) 21
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,719
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,475
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -75,435
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,460
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,580
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -81,895
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17333296 DIČ: 2020351839 IČ DPH: SK2020351839
 • Sídlo: GRIF, Panónska cesta 21, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Jajcay Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01 13.11.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Jajcay 225 720 € (100%) Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.10.2013Nové obchodné meno:
   GRIF, spol. s r. o.
   07.10.2013Zrušené obchodné meno:
   GRIF, spoločnosť s ručením obmedzeným GRIF, spol. s r.o. (v skratke)
   13.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 13.11.1991
   24.03.2006Noví spoločníci:
   Roman Jajcay Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Jajcay Podkolibská 2168/6 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 13.11.1991
   23.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 13.11.1991
   04.12.2002Nové sidlo:
   Panónska cesta 21 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Jajcay Ostredská 30 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 13.11.1991
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 13.11.1991
   03.12.2002Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   21.06.2000Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Pezinské Záhumenice 1519/52 Svätý Jur 900 21
   20.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   18.01.1999Nové predmety činnosti:
   oprava karosérií
   autoelektrikárske práce
   oprava a nabíjanie autobatérií
   lakovačské práce
   oprava a vyvažovanie pneumatík
   zváračské práce
   umývanie vozidiel
   odťahovacia služba
   Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   30.06.1997Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Jajcaj Ostredská 30 Bratislava 821 02
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava 851 06
   29.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava 821 07
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava 851 06
   28.03.1995Nové sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   27.03.1995Zrušené sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava
   27.08.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a autodoplnkov
   sprostredkovanie obchodu
   opravy motorových vozidiel
   čistenie vozidiel
   montáž autodoplnkov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo pre motoristov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava 821 07
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava 851 06
   26.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými ojazdenými osobnými a nákladnými automobilmi a motocyklami.
   2/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými a použitými náhradnými dielmi na všetky druhy motorových vozidiel.
   3/ Vykonávanie všetkých druhov opráv motorových vozidiel, ako aj garančné opravy a opravy čelných skiel.
   4/ Čistenie karosérií a interiérov vozidiel, výmena mazadiel, nastavovanie motora a svetiel, dobíjanie autobatérií, štartovanie vozidiel.
   5/ Predaj, kúpa a montáž autodoplnkov.
   6/ Odborná poradenská služba pre motoristov.
   7/ Zahranično-obchodná činnosť spojená s predmetom činnosti spoločnosti v komoditách, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1991Nové obchodné meno:
   GRIF, spoločnosť s ručením obmedzeným GRIF, spol. s r.o. (v skratke)
   Nové sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými ojazdenými osobnými a nákladnými automobilmi a motocyklami.
   2/ Predaj, kúpa a sprostredkovateľská činnosť s novými a použitými náhradnými dielmi na všetky druhy motorových vozidiel.
   3/ Vykonávanie všetkých druhov opráv motorových vozidiel, ako aj garančné opravy a opravy čelných skiel.
   4/ Čistenie karosérií a interiérov vozidiel, výmena mazadiel, nastavovanie motora a svetiel, dobíjanie autobatérií, štartovanie vozidiel.
   5/ Predaj, kúpa a montáž autodoplnkov.
   6/ Odborná poradenská služba pre motoristov.
   7/ Zahranično-obchodná činnosť spojená s predmetom činnosti spoločnosti v komoditách, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Roman Jajcaj Čiližská 6 Bratislava
   Karol Marko Jakubovského 73 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia