Vytvoriť faktúru

GREXA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno GREXA
IČO 17333318
DIČ 2020321358
IČ DPH SK2020321358
Dátum vzniku 29 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GREXA
Hraničná 65
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 304 686 €
Zisk -28 903 €
Aktíva 1 397 680 €
Vlastný kapitál 463 691 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903451241
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,303,157
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,460,616
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,460,616
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 327,750
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 587,122
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 111,384
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,381,040
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 53,320
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 842,541
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 105,580
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 105,580
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 355,366
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,729
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,729
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 237,212
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75,425
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 381,595
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 935
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 380,660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,303,157
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 770,450
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 792,051
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 949,657
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -157,606
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,903
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,532,707
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 73
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 395,194
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 407,622
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,622
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -20,390
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,118
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,106
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 738
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,567,998
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 569,442
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 295,849
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 304,686
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 221,151
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 74,697
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,838
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,687
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 196,014
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,284
D. Služby (účtová skupina 51) 8,630
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,242
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,461
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,959
4. Sociálne náklady (527, 528) 822
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,773
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,152
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,152
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 885
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 707
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,999
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,920
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1,920
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) -1,455
2. Ostatné výnosové úroky (662A) -1,455
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -465
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83,022
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 73,784
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 73,784
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,236
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84,942
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,943
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,903
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017