Vytvoriť faktúru

ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/
IČO 17333920
DIČ 2020335504
IČ DPH SK2020335504
Dátum vzniku 22 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/
Račianska 109/a
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 077 589 €
Zisk 239 398 €
Aktíva 414 417 €
Vlastný kapitál 178 357 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244250609, 0244255984, 0244461369, 0903458598
Mobile phone(s) 0903458598
Fax(es) 0244255984
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 661,809
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 61,002
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,002
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 61,002
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 478,827
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 222,612
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 115
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 222,497
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,053
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,754
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,754
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,299
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 249,162
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,182
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 247,980
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 121,980
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 121,980
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 661,809
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 266,274
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,191
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,191
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,045
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 64,147
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -46,102
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 239,398
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 395,535
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,671
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 17,644
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 27
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 377,470
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 150,300
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,300
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,420
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,267
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,829
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,420
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 92,234
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 394
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 394
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,077,589
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,077,589
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 388,333
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 689,256
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 767,141
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 323,308
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,009
D. Služby (účtová skupina 51) 247,275
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 129,018
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 92,741
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,255
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,022
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 673
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,652
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,652
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,206
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 310,448
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 488,997
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,726
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,253
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,253
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 473
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,709
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 307,739
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 68,341
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 68,341
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 239,398
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
 • IČO:17333920 DIČ: 2020335504 IČ DPH: SK2020335504
 • Sídlo: ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/, Račianska 109/a, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03 01.10.2010
  Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob 900 26 24.07.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Bohumil Janušek 3 320 € (50%) Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
  Miroslav Demitrovič 3 320 € (50%) Slovenský Grob
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 61 Bratislava
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   Informačná-poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektorinštalácie.
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Montáž, opravy a údržba elektroinštalácií v zmysle oprávnenia.
   Nákup a predaj elektroinštalačného materiálu.
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Stavebná činnosť zahŕňajúca murárske, stolárske, klampiarske, kúrenárske, vzduchotechnické, izolačné, inštalatérske, elektroinštalačné, zámočnícke, zváračské práce /tzv. stavba na kľúč/ dodávané priamo alebo sprostredkovane v zmysle platných predpisov.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektroinštalačného a elektrotechnického materiálu.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselného, spotrebného, stavebného, potravinárskeho tovaru.
   Dopravná činnosť pre vlastné potreby.
   Prevádzkovanie reštauračných, obchodných a stravovacích zariadení.
   Bezpečnostná strážna a ochranná činnosť.
   Výroba a obchodná činnosť v oblastiach: - drevovýroba - kovovýroba
   13.05.1992Nové sidlo:
   Račianska 109/a Bratislava 831 02
   12.05.1992Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava
   22.11.1991Nové obchodné meno:
   ELEKTROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným ELEKTROSPOL spol. s r. o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Stavebná činnosť zahŕňajúca murárske, stolárske, klampiarske, kúrenárske, vzduchotechnické, izolačné, inštalatérske, elektroinštalačné, zámočnícke, zváračské práce /tzv. stavba na kľúč/ dodávané priamo alebo sprostredkovane v zmysle platných predpisov.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektroinštalačného a elektrotechnického materiálu.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselného, spotrebného, stavebného, potravinárskeho tovaru.
   Dopravná činnosť pre vlastné potreby.
   Prevádzkovanie reštauračných, obchodných a stravovacích zariadení.
   Bezpečnostná strážna a ochranná činnosť.
   Výroba a obchodná činnosť v oblastiach: - drevovýroba - kovovýroba
   Noví spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia