Vytvoriť faktúru

PRESSKAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESSKAM
IČO 17334080
DIČ 2020343017
IČ DPH SK2020343017
Dátum vzniku 21 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESSKAM
Vápenka 4
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 714 212 €
Zisk 147 840 €
Aktíva 2 881 144 €
Vlastný kapitál 2 209 126 €
Kontaktné informácie
Email ast@presskam.sk
Phone(s) 0264530150, 0264369600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,908,771
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,909,660
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,909,660
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 785,705
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,127,307
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -3,352
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 196,018
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,254
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,254
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 164,583
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 163,120
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,325
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,795
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,463
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,181
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,912
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,269
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 803,093
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 897
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 802,196
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,908,771
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 356,966
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 90,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 90,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 614,742
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 365,309
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 365,309
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 900,223
2. Ostatné fondy (427, 42X) 900,223
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,761,148
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,094,850
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,855,998
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,840
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,547,899
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,722
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18,722
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,283,918
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 702,509
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,908
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 697,601
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,455,200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,624
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,893
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,778
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,914
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,259
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,259
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 240,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,906
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,906
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 647,479
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 714,212
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,701
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 645,778
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 63,201
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,532
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 562,640
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 74,357
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 20,286
D. Služby (účtová skupina 51) 127,060
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 89,162
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 63,529
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,594
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,039
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27,063
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 81,306
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 84,638
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -3,332
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 48,484
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -51,250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146,172
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 151,572
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 425,776
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 853
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 853
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -852
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 150,720
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 147,840
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17334080 DIČ: 2020343017 IČ DPH: SK2020343017
 • Sídlo: PRESSKAM, Vápenka 4, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07 21.02.2000
  Ing. Michal Borguľa Chorvátska 2 Bratislava 811 08 23.07.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Viliam Liedl 45 000 € (50%) Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
  SLOVUNIT a. s. 45 000 € (50%) Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.10.2013Noví spoločníci:
   SLOVUNIT a. s. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   09.10.2013Zrušeny spoločníci:
   SLOVUNIT s.r.o. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   27.07.2012Noví spoločníci:
   SLOVUNIT s.r.o. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa Chorvátska 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.07.2012
   26.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   25.05.2011Noví spoločníci:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   05.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Chudoba Chotárna 20 Bratislava 851 10
   13.12.2007Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chudoba Chotárna 20 Bratislava 851 10
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   12.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak J. Poničana 5 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   16.06.2006Nové predmety činnosti:
   usporiadanie výstav, veľtrhov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   nákup a predaj jazdených motorových vozidiel a náhradných dielov
   16.03.2006Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel
   umývanie motorových vozidiel
   čistenie motorových vozidiel
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie motorových vozidiel
   28.12.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   27.12.2005Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   26.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   25.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   20.04.2000Noví spoločníci:
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   Marián Haruštiak J. Poničana 5 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   19.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   21.02.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   20.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Liedl J. Smreka 26 Bratislava
   19.11.1997Noví spoločníci:
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Liedl J. Smreka 26 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   18.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   21.04.1994Nové predmety činnosti:
   technická údržba komunikácií
   sadové úpravy
   výroba lisárskeho náradia a výliskov z ko vu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením /
   údržba a oprava motorových vozidiel
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   20.04.1994Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj lisárskeho náriadia a výliskov
   obchodná činnosť doma a v zahraničí
   výrobno-technické služby pre obyvateľstvo a organizácie
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1991Nové obchodné meno:
   PRESSKAM s r.o.
   Nové sidlo:
   Vápenka 4 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj lisárskeho náriadia a výliskov
   obchodná činnosť doma a v zahraničí
   výrobno-technické služby pre obyvateľstvo a organizácie
   Noví spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia