Vytvoriť faktúru

PRESSKAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESSKAM
IČO 17334080
DIČ 2020343017
IČ DPH SK2020343017
Dátum vzniku 21 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESSKAM
Miloslavovská 187/13
93040
Štvrtok na Ostrove
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 474 492 €
Zisk 199 747 €
Aktíva 2 881 144 €
Vlastný kapitál 2 209 126 €
Kontaktné informácie
Email ast@presskam.sk
Phone(s) 0264530150, 0264369600
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 277,296
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,506
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,506
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,506
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 264,234
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,255
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,255
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 233,701
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 232,067
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 232,067
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 334
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,300
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,716
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,716
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,562
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 536
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,026
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,556
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 80
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,476
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 277,296
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -343,287
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 90,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 90,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,742
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 365,309
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 365,309
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 600,223
2. Ostatné fondy (427, 42X) 600,223
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,613,308
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,094,850
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,708,158
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 199,747
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 620,583
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,894
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18,894
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 476,488
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 186,550
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 186,550
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 247,095
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,527
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,443
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,702
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,171
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,201
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,201
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 120,000
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 430,589
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,474,492
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,083
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 427,506
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,033,882
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,021
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,267,678
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,083
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,393
D. Služby (účtová skupina 51) 185,212
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 91,551
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 65,706
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,626
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,219
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 31,032
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,312
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,312
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,897,999
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -553
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,649
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 206,814
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 211,901
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 796
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 91
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 91
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 705
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -779
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 206,035
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,288
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,288
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 199,747
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016