Vytvoriť faktúru

Wolf Slovenská republika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wolf Slovenská republika
IČO 17334128
DIČ 2020326869
IČ DPH SK2020326869
Dátum vzniku 11 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wolf Slovenská republika
Galvaniho 7
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 010 795 €
Zisk -408 232 €
Aktíva 1 077 353 €
Vlastný kapitál 666 644 €
Kontaktné informácie
Email info@wolfsr.sk
Webová stránka http://www.wolfsr.sk
Phone(s) +421248200802
Fax(es) 0248200822
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,182,738
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 132,373
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 132,373
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 132,373
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,031,929
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 35,209
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 855
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,354
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 142,795
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 142,795
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 687,405
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 685,008
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,509
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 659,499
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,397
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 166,520
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,557
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 162,963
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,436
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 18,204
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 232
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,182,738
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 258,413
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,930
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,930
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,693
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,693
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 648,022
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 648,022
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -408,232
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 924,145
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73,605
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 68,508
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,097
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 825,334
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 719,809
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 607,861
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,948
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 26,381
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,845
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,090
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,209
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 24,948
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,398
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 550
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 258
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 180
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 180
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,912,107
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,010,795
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,791,438
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 120,669
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,994
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,694
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,435,912
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,187,136
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 75,387
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -678
D. Služby (účtová skupina 51) 462,260
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 565,965
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 412,355
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 139,075
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,535
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,435
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 46,534
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 46,534
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 71,723
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,150
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -425,117
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 188,002
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,386
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,378
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,378
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,794
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,294
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,294
O. Kurzové straty (563) 254
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,246
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,408
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -429,525
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -21,293
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,890
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -24,183
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -408,232
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:17334128 DIČ: 2020326869 IČ DPH: SK2020326869
 • Sídlo: Wolf Slovenská republika, Galvaniho 7, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ramon Haás Lúčna 2164/21 Modra 900 01 11.12.1991
  Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01 08.06.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ramon Haás 10 192 € (60.2%) Lúčna 2164/21 Modra 900 01
  Ing. Ivo Klinka 6 738 € (39.8%) Lúčna 2310/19 Modra 900 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.06.2015Noví spoločníci:
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01
   Ing. Ramon Haás Lúčna 2164/21 Modra 900 01
   22.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Truchlík Ľaliová 2790/26 Bratislava-Ružinov 821 05
   Ing. Ramon Haas Lúčna 2164/21 Modra 900 01
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01
   14.03.2013Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Truchlík Ľaliová 2790/26 Bratislava-Ružinov 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 08.06.1995
   13.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Truchlík Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra Vznik funkcie: 08.06.1995
   01.03.2013Nové obchodné meno:
   Wolf Slovenská republika s. r. o.
   28.02.2013Zrušené obchodné meno:
   K K H spol. s r.o.
   07.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Lúčna 2164/21 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Lúčna 2164/21 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.12.1991
   06.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava Vznik funkcie: 11.12.1991
   03.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ladislav Truchlík Fedinova 5 Bratislava 851 01
   02.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Daniel Komínek Kvetná 1944/8 Stupava
   26.04.2004Nové sidlo:
   Galvaniho 7 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   usporiadavanie kurzov, školení a seminárov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie dát
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava Vznik funkcie: 11.12.1991
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra Vznik funkcie: 08.06.1995
   25.04.2004Zrušené sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   08.10.1999Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba plynových zariadení
   27.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Daniel Komínek Kvetná 1944/8 Stupava
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   26.05.1999Zrušeny spoločníci:
   S.T.G. spol. s r.o. Revolučná 46 Krnov Česká republika
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   Ing. Daniel Komínek Ľ. Fulu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   14.08.1995Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 820 09
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   Ing. Daniel Komínek Ľ. Fulu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   13.08.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ obchodno-sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie, kúpa, predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, vrátane zahraničnoobchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti mimo tej, ku ktorej je potrebné zvláštne povolenie
   2/ konzultačná, poradenská a zastupiteľská činnosť v oblasti hospodárskych stykov so zahraničím pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty /fyzické a právnické/
   3/ vývoj, výroba, projektovanie, predaj a servis výrobkov, včítane montáže a opráv
   4/ získavanie, správa a financovanie, prenájom a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí a pozemkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ramon HAAS Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivan KLINKA Hviezdoslavova 2 Prešov
   Ing. Daniel KOMÍNEK H. Meličkovej 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.12.1991Nové obchodné meno:
   K K H spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ obchodno-sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie, kúpa, predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, vrátane zahraničnoobchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti mimo tej, ku ktorej je potrebné zvláštne povolenie
   2/ konzultačná, poradenská a zastupiteľská činnosť v oblasti hospodárskych stykov so zahraničím pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty /fyzické a právnické/
   3/ vývoj, výroba, projektovanie, predaj a servis výrobkov, včítane montáže a opráv
   4/ získavanie, správa a financovanie, prenájom a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí a pozemkov
   Noví spoločníci:
   S.T.G. spol. s r.o. Revolučná 46 Krnov Česká republika
   Ing. Ramon HAAS Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivan KLINKA Hviezdoslavova 2 Prešov
   Ing. Daniel KOMÍNEK H. Meličkovej 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia