Vytvoriť faktúru

K O F T - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno K O F T
IČO 17335248
DIČ 2020351080
IČ DPH SK2020351080
Dátum vzniku 12 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K O F T
Jána Stanislava 28A
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 553 395 €
Zisk 481 695 €
Aktíva 4 356 711 €
Vlastný kapitál 2 072 171 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250205200, 0250205201, 0250205202, 0250205203, 0250205207, 0250205208, 0250205209, 0250205210, 0250
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,994,427
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 255,497
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 255,497
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,374
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 251,123
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,645,958
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,607,703
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,607,703
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,933
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,933
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,138,062
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,091,337
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,961
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,936,376
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,811
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 914
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,892,260
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,617
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,880,643
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 92,972
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,247
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,176
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 77,549
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,994,427
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,548,851
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 50,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 50,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,979
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,979
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,012,177
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,012,177
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 481,695
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,393,799
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 112,459
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 47,898
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18,130
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 46,431
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,246,015
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,293,079
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,344
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,291,735
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,273
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,717
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 367,565
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 543,381
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 35,325
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,574
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,751
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 51,777
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 51,777
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,490,073
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,553,395
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,898,021
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,456,547
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 135,505
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 51,668
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,654
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,913,101
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,450,987
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 610,754
D. Služby (účtová skupina 51) 2,042,120
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 660,139
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 473,515
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 169,666
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,958
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,953
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 107,947
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 107,947
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,201
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 640,294
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,386,212
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 163
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 122
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 122
XII. Kurzové zisky (663) 41
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,876
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,852
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,852
O. Kurzové straty (563) 342
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,682
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,713
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 615,581
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 133,886
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 145,203
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -11,317
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 481,695
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016