Vytvoriť faktúru

M. F. TEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno M. F. TEAM
IČO 17335281
DIČ 2020351146
IČ DPH SK2020351146
Dátum vzniku 05 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M. F. TEAM
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 444 306 €
Zisk 571 336 €
Aktíva 4 671 658 €
Vlastný kapitál 2 568 433 €
Kontaktné informácie
Email mfteam@mfteam.sk
Phone(s) 0243191448, 0243415033, 0243631982, 0908936737, 0243191449
Mobile phone(s) 0908936737
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,206,940
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,068,020
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,610,824
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 324,636
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,225,953
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 56,761
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,474
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 457,196
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 457,196
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,123,695
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 146,020
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 140,507
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,194
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,319
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 54,598
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 46,817
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,817
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,916
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,865
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,559,820
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,559,153
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,555
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,461,598
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 667
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 363,257
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,984
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 360,273
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,225
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,091
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,206,940
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,741,862
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,160,566
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,160,566
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 571,336
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,465,078
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 38,968
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 26,508
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,254
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,446
12. Odložený daňový záväzok (481A) 6,760
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,127,257
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 893,268
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 893,268
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,396
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,970
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,541
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 203,082
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,750
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 25,750
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 273,103
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,416,481
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,444,306
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 47,136
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,369,344
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4,194
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,465
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,743,784
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 29,476
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,402,188
D. Služby (účtová skupina 51) 1,718,514
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 417,973
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 300,532
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 109,499
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,942
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,393
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 78,830
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 78,830
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 79,392
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,018
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 700,522
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,270,496
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,793
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12,911
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 12,895
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,881
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,625
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,554
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,554
O. Kurzové straty (563) 70
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,001
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,832
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 690,690
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 119,354
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 120,869
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,515
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 571,336
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016