Vytvoriť faktúru

FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, v skratke FOCUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, v skratke FOCUS
IČO 17336325
DIČ 2020298159
IČ DPH SK2020298159
Dátum vzniku 26 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, v skratke FOCUS
Sládkovičova 4
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 645 880 €
Zisk 41 782 €
Aktíva 83 328 €
Vlastný kapitál 31 527 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421910952931
Fax(es) 0252931378
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,679
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,916
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,916
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 763
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 89,651
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,931
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,975
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 79,842
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 93,330
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,557
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,967
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,782
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,773
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 249
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38,837
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,686
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 17,486
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,377
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,288
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,687
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 645,880
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 642,377
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 587,923
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,609
C. Služby (účtová skupina 51) 425,494
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 139,403
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,148
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,001
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 360
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,908
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 57,957
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 208,274
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,129
N. Kurzové straty (563) 493
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 636
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,123
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 56,834
P. Daň z príjmov (591, 595) 15,052
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 41,782
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016