Vytvoriť faktúru

Bratislavské tlačiarne, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bratislavské tlačiarne, akciová
Stav Zrušená
IČO 17336414
DIČ 2020297884
IČ DPH SK2020297884
Dátum vzniku 01 Novembra 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Bratislavské tlačiarne, akciová
Prístavná 1
81499
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 298 422 €
Zisk 87 089 €
Aktíva 2 944 234 €
Vlastný kapitál 732 734 €
Kontaktné informácie
Email mikus@versusprint.sk
Phone(s) 0250227143, 0250227144, 0257280170
Fax(es) 0250227405
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,895,740
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,338,629
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,453
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,453
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,334,176
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 671,878
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 661,825
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 473
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,290,871
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 215
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 215
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,687
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 498
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 498
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 8,189
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 885,485
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,175
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,175
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 849,894
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,416
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 9
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 9
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 396,475
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 141
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 396,334
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 266,240
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 245,760
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20,480
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,895,740
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 819,833
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,631,448
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,631,448
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 96,095
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 96,095
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -994,799
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -994,799
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,089
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,630
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 78,272
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 287
12. Odložený daňový záväzok (481A) 77,985
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,168
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,891
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,891
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 765
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 598
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,914
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,190
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,190
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,987,277
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,845,329
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 141,948
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 294,658
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 298,422
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 50
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 294,608
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -30
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,794
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,415
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44
D. Služby (účtová skupina 51) 80,718
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,315
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,596
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,761
4. Sociálne náklady (527, 528) 958
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25,982
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 74,833
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 74,833
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -9,110
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,633
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 86,007
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,866
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,416
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26,416
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26,416
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 772
O. Kurzové straty (563) 105
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 667
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 25,644
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 111,651
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 24,562
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,459
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,103
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17336414 DIČ: 2020297884 IČ DPH: SK2020297884
 • Sídlo: Bratislavské tlačiarne, akciová, Prístavná 1, 81499, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Albín Tuharský podpredseda Batkova 1 Bratislava 16.07.2002
  Ing. Peter Gereg predseda Riazanská 9 Bratislava 831 02 22.10.2012
  PhDr. Pavel Komorník, M.B.A. Havelkova 8 Bratislava 841 03 22.10.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gereg - predseda predstavenstva Riazanská 9 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 22.10.2012
   PhDr. Pavel Komorník , M.B.A. Havelkova 8 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 22.10.2012
   30.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gereg Riazanská 9 Bratislava
   Ing. Pavel Horváth - predseda predstavenstva Duklianska 59 Skalica
   16.07.2002Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výstavníctvo
   reklamná činnosť
   faktoring a forfaiting
   prieskum trhu
   leasingová činnosť
   grafické služby
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Albín Tuharský - podpredseda predstavenstva Batkova 1 Bratislava
   Ing. Peter Gereg Riazanská 9 Bratislava
   Ing. Pavel Horváth - predseda predstavenstva Duklianska 59 Skalica
   15.07.2002Zrušeny predmety činnosti:
   návrhárska činnosť v polygrafii
   sprostredkovateľská činnosť v polygrafickom priemysle
   skladovacie služby
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti, okrem komodít pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   veľkoobchod so strojmi a zariadeniami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Liška Lotyšská 20 Bratislava
   Ing. Albín Tuharský Batkova 1 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   09.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ivan Liška Lotyšská 20 Bratislava
   08.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Liška Žilinská 2 Bratislava
   06.04.1999Nové sidlo:
   Prístavná 1 Bratislava 814 99
   05.04.1999Zrušené sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 814 99
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba tepla pre iné organizácie
   13.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Ivan Liška Žilinská 2 Bratislava
   Ing. Albín Tuharský Batkova 1 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   12.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Liška Žilinská 2 Bratislava
   Ing. Albín Tuharský Vazovova 17 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   30.05.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   veľkoobchod so strojmi a zariadeniami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.11.1993Nové obchodné meno:
   Bratislavské tlačiarne, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   vydavateľská činnosť
   návrhárska činnosť v polygrafii
   sprostredkovateľská činnosť v polygrafickom priemysle
   výroba tepla pre iné organizácie
   skladovacie služby
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti, okrem komodít pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Liška Žilinská 2 Bratislava
   Ing. Albín Tuharský Vazovova 17 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava