Vytvoriť faktúru

HEIDELBERG Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HEIDELBERG Slovensko
IČO 17336520
DIČ 2020297730
IČ DPH SK2020297730
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HEIDELBERG Slovensko
Novobanská 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 975 201 €
Zisk 262 058 €
Aktíva 4 397 075 €
Vlastný kapitál 2 021 111 €
Kontaktné informácie
Email info.sk@heidelberg.com
Webová stránka http://www.heidelberg.sk
Phone(s) +421263810630, +421263810632, +421263810631
Fax(es) 0263810631
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,406,738
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 54,405
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 50
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 50
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 54,355
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,736
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,201
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,198
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 220
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,333,791
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 305,219
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 305,219
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 84,665
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 32,809
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,809
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 51,856
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,702,125
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,345,338
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,345,338
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 288,998
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 67,177
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 612
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 241,782
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,359
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 237,423
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,542
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,542
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,406,738
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,683,169
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 341,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 341,400
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 55,029
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 55,029
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,024,682
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,024,682
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 262,058
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,723,569
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,229
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,229
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,448,646
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,243,593
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,243,593
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 188,218
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,835
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 269,694
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 139,820
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 129,874
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,976,518
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,975,201
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,661,595
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 234,910
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,008
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,688
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,628,858
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,088,324
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 56,668
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -126,581
D. Služby (účtová skupina 51) 757,672
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 826,673
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 646,064
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 169,914
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,695
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,188
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,223
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,223
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 695
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -78,304
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,300
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 346,343
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,120,422
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,467
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,317
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,230
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 87
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 150
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,470
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 947
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 947
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,523
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,003
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 341,340
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 79,282
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 39,624
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 39,658
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 262,058
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17336520 DIČ: 2020297730 IČ DPH: SK2020297730
 • Sídlo: HEIDELBERG Slovensko, Novobanská 10, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Topoľský, CSc. Pavlovova 1039/7 Bratislava 21.05.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H 341 400 € (100%) Wien Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Josef Moser dlhodobý pobyt na území SR : Kosatcová 5493/37 Bratislava
   21.05.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Topoľský , CSc. Pavlovova 1039/7 Bratislava
   20.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.12.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnoti
   15.10.1999Nové sidlo:
   Novobanská 10 Bratislava 851 01
   14.10.1999Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   18.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Josef Moser dlhodobý pobyt na území SR : Kosatcová 5493/37 Bratislava
   17.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Šustr Vňahalova Brno Česká republika
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   HEIDELBERG Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   22.01.1997Zrušené obchodné meno:
   Heidelberger Druckmaschinen Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   04.12.1996Nové obchodné meno:
   Heidelberger Druckmaschinen Bratislava, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   03.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Berthold & Stempel, Bratislava spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Berthold & Stempel Gesellschaft m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   13.08.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   12.08.1996Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 812 62
   15.02.1993Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 812 62
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie strojov strojov a prístrojov pre polygrafický priemysel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   inštalovanie, údržba a servis strojov a prístrojov pre polygrafický priemysel
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Johann Šustr Vňahalova Brno Česká republika
   14.02.1993Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Obchod so strojmi, prístrojmi a materiálmi a materiálmi pre polygrafiu a papier spracujúci priemysel v tuzemsku a zahraničí. Preberanie obchodných zastúpení z tuzemska a zahraničia. Inštalovanie, údržba a opravy všetkých strojov a prístrojov, ktoré sú predmetom obchodovania, ako aj školenie zamestnancov a používateľov v obsluhe týchto strojov a prístrojov. Vykonávanie živnosti pre sadzbu, reprografiu, tlač, kníhviazačstvo a ďašie spracovanie. Zriaďovanie filiálok a prevádzok v tuzemsku a zahraničí. Výroba spotrebných materiálov pre polygrafiu a papierspracujúci priemysel.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Günter Bretschneider - obchodný vedúci Per - albin - HanssonstraBe 83/2 Wien Rakúska republika
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   Berthold & Stempel, Bratislava spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchod so strojmi, prístrojmi a materiálmi a materiálmi pre polygrafiu a papier spracujúci priemysel v tuzemsku a zahraničí. Preberanie obchodných zastúpení z tuzemska a zahraničia. Inštalovanie, údržba a opravy všetkých strojov a prístrojov, ktoré sú predmetom obchodovania, ako aj školenie zamestnancov a používateľov v obsluhe týchto strojov a prístrojov. Vykonávanie živnosti pre sadzbu, reprografiu, tlač, kníhviazačstvo a ďašie spracovanie. Zriaďovanie filiálok a prevádzok v tuzemsku a zahraničí. Výroba spotrebných materiálov pre polygrafiu a papierspracujúci priemysel.
   Noví spoločníci:
   Berthold & Stempel Gesellschaft m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Günter Bretschneider - obchodný vedúci Per - albin - HanssonstraBe 83/2 Wien Rakúska republika