Vytvoriť faktúru

"Kas. Comp. - počítačové aplikácie" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno "Kas. Comp. - počítačové aplikácie"
IČO 17336708
DIČ 2020344975
IČ DPH SK2020344975
Dátum vzniku 12 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "Kas. Comp. - počítačové aplikácie"
Líščie údolie 73
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 793 277 €
Zisk -55 435 €
Kontaktné informácie
Email kascomp@kascomp.sk
Phone(s) 0264531431
Mobile phone(s) 0918773233
Fax(es) 0264531432
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 498,656
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 47,457
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,324
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,324
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,133
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,133
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 449,828
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 83,669
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83,669
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 241,340
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 191,189
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 191,189
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,295
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,856
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 124,819
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,655
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 119,164
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,371
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,371
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 498,656
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 405,106
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,814
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 449,424
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 449,424
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -55,435
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,550
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,548
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 23,307
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,241
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 59,002
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,462
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,462
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,512
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,285
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,825
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 918
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 793,277
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 724,381
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 68,893
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 844,559
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 309,007
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,531
D. Služby (účtová skupina 51) 221,208
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 268,413
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 193,068
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 67,957
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,388
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,079
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,646
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,646
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,675
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,282
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 235,528
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,282
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 28
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 28
O. Kurzové straty (563) 297
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 957
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,263
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,545
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,890
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,890
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -55,435
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015