Vytvoriť faktúru

EKOFIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOFIT
IČO 17336929
DIČ 2020342093
IČ DPH SK2020342093
Dátum vzniku 18 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOFIT
Kotešová - Oblazov 12
01361
Kotešová
Finančné informácie
Tržby a výnosy 576 700 €
Zisk -94 766 €
Aktíva 1 778 552 €
Vlastný kapitál 432 337 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0907217414, 0915464398
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,430,834
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 304,804
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 304,804
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 122,563
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 182,241
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,123,125
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 470,359
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,689
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 459,670
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 500,858
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 497,623
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 497,623
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 417
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,818
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 151,908
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 87,445
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 64,463
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,905
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,905
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,430,834
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,041,630
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 900,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 229,093
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 229,093
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -94,766
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 389,204
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 147
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 147
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 146,933
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75,253
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,253
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,434
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,550
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,447
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,249
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,847
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,847
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27,677
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 210,600
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 493,402
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 576,700
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 477,988
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,414
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -230
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 68
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,460
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 662,285
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 273,597
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 95,445
D. Služby (účtová skupina 51) 73,676
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 86,291
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 59,758
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,379
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,154
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,013
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 91,025
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 91,025
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,238
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -85,585
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,522
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,345
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,708
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,708
O. Kurzové straty (563) 294
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,343
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,301
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -91,886
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -94,766
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016