Vytvoriť faktúru

ELEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEX
IČO 17337232
DIČ 2020299105
IČ DPH SK2020299105
Dátum vzniku 11 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEX
Popradská 80
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 976 152 €
Zisk -59 632 €
Aktíva 3 108 131 €
Vlastný kapitál 532 395 €
Kontaktné informácie
Email elex@elexsro.sk
Phone(s) 0255646054, 0255646055, 0255646056
Fax(es) 0255646056
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 406,607
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 335
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 335
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 335
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 399,777
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 132
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 132
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 33,321
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 33,217
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,217
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 104
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 219,031
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 217,631
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,631
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 147,293
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 58,334
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 88,959
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,495
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,495
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 406,607
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,249
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,037
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 147,204
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 147,204
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,632
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 308,358
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 142
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 142
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 300,075
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 241,590
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 241,590
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,039
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,053
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,621
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,772
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,141
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,141
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 860,772
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 976,152
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,482
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 854,289
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115,381
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,050,266
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,482
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 343,454
D. Služby (účtová skupina 51) 264,368
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 184,974
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 131,150
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,680
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,144
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,531
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,050
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,050
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 119,858
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,549
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -74,114
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 246,467
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 485
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) -73
2. Ostatné nákladové úroky (562A) -73
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 558
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -481
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -74,595
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -14,963
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -17,843
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -59,632
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016