Vytvoriť faktúru

FILLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FILLA
IČO 17337241
DIČ 2020328211
IČ DPH SK2020328211
Dátum vzniku 11 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FILLA
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 405 812 €
Zisk 23 479 €
Aktíva 218 042 €
Vlastný kapitál 93 475 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.filla.sk/
Phone(s) +421243422752
Fax(es) 0243422752
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 195,594
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,438
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,438
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33,438
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 162,156
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,961
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,692
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,692
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,269
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 152,195
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,104
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 151,091
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 195,594
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 166,985
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 17,330
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,316
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3,316
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 117,860
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 117,860
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,479
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,609
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,713
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,713
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,826
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,769
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,769
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,536
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,274
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,499
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 748
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,070
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,070
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 405,812
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 410
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 399,491
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,142
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,769
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 377,694
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 143,286
D. Služby (účtová skupina 51) 99,174
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 108,023
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 73,519
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,481
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,023
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,571
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,775
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,775
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,028
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -628
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,465
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,118
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 157,441
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 298
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -280
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,838
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,359
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,359
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,479
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016