Vytvoriť faktúru

STEELEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STEELEX
IČO 17337461
DIČ 2020328222
IČ DPH SK2020328222
Dátum vzniku 27 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STEELEX
Gruzínska 4
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 451 €
Zisk 208 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243293258
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,473
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,037
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,618
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,787
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,473
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,534
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) -2
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 24
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 208
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,939
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 132
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,807
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 661
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 502
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,644
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,451
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,451
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,201
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,880
C. Služby (účtová skupina 51) 553
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,105
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,250
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,018
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,168
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 208
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17337461 DIČ: 2020328222 IČ DPH: SK2020328222
 • Sídlo: STEELEX, Gruzínska 4, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Gura Gruzínska 4 Bratislava 821 05 27.12.1991
  Ing. Pavol Šulek Kaštieľská 41 Bratislava 821 05 27.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Gura 3 320 € (50%) Gruzínska 4 Bratislava 821 05
  Ing. Pavol Šulek 3 320 € (50%) Kaštieľská 41 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2013Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Šulek Kaštieľska 41 Bratislava 821 05
   Ing. Juraj Gura Gruzínska 4 Bratislava 821 05
   14.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Tibor Gura Milana Marečka 1 Bratislava 841 08
   Andrea Šuleková Šándorova 6 Bratislava 821 03
   21.07.2004Noví spoločníci:
   Tibor Gura Milana Marečka 1 Bratislava 841 08
   Andrea Šuleková Šándorova 6 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Gura Gruzínska 4 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.12.1991
   Ing. Pavol Šulek Kaštieľská 41 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.12.1991
   20.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Gura Kozmonautická 11 Bratislava
   Ing. Pavol Šulek Kaštieľská 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Gura Kozmonautická 11 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1991
   Ing. Pavol Šulek Kaštieľská 41 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1991
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Gura Kozmonautická 11 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1991
   Ing. Pavol Šulek Kaštieľská 41 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1991
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Gura Kozmonautická 11 Bratislava
   Ing. Pavol Šulek Kaštieľská 41 Bratislava
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Gura Kozmonautická 11 Bratislava
   Ing. Pavol Šulek Kaštieľská 41 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Gura Kozmonautická 11 Bratislava
   Ing. Pavol Šulek Kaštieľská 41 Bratislava
   04.04.1995Nové obchodné meno:
   STEELEX spol.s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba motorových a nemotorových vozidiel okrem motocyklov
   kovovýroba
   opravy a úpravy motorových vozidiel
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   03.04.1995Zrušené obchodné meno:
   "STEELEX spol. s r.o."
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   "STEELEX spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Gruzínska 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výrobná činnosť - výroba motorových a nemotorových vozidiel, kovovýroba, opravy a úpravy motorových vozidiel
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na ktoré treba osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Gura Kozmonautická 11 Bratislava
   Ing. Pavol Šulek Kaštieľská 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Gura Kozmonautická 11 Bratislava
   Ing. Pavol Šulek Kaštieľská 41 Bratislava