Vytvoriť faktúru

IMIDJEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMIDJEX
IČO 17337551
DIČ 2020321303
IČ DPH SK2020321303
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMIDJEX
Pribinova 32/4919
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 150 909 €
Zisk 160 925 €
Aktíva 2 281 369 €
Vlastný kapitál 1 099 424 €
Kontaktné informácie
Email imidjex@imidjex.sk
Webová stránka http://www.imidjex.sk
Phone(s) +421252960877
Fax(es) 0252960878
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,016,502
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 509,635
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,400
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,400
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 502,235
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 479,938
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 297
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 22,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,501,893
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 942,784
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 942,784
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 34,885
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 34,885
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,126,801
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,123,537
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,123,537
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,264
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 397,423
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,989
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 383,434
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,974
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,297
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,677
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,016,502
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,059,483
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 891,255
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,385,430
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -494,175
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,925
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,781,542
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,770,219
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 945,440
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 945,440
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,940
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,899
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,665
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 769,275
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,323
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,323
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 175,477
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,174
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 171,303
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,150,909
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,717,908
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 381,355
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 43,336
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,310
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,967,094
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,877,040
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 187,956
D. Služby (účtová skupina 51) 429,564
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 269,644
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 194,353
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 67,750
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,541
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,942
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 115,171
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 115,171
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 45,606
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,672
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,499
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 183,815
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 604,703
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,520
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,378
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,378
O. Kurzové straty (563) 194
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,948
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,517
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 172,298
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,373
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,756
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,383
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 160,925
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016