Vytvoriť faktúru

HDsecurity - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HDsecurity
IČO 17337569
DIČ 2020343072
IČ DPH SK2020343072
Dátum vzniku 16 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HDsecurity
Pasienková 2/H
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 809 266 €
Zisk 4 629 €
Aktíva 1 276 684 €
Vlastný kapitál 696 380 €
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 905,162
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117,382
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,465
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,465
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,737
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,739
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,998
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 80,180
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 47,276
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 32,904
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 781,457
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 505,584
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 134
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 501,580
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,870
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 214,721
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 210,215
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 210,215
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 347
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,766
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,393
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,152
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,876
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 51,276
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,323
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 373
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,950
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 905,162
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 478,999
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 250,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -7,849
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -7,849
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 224,916
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 488,976
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -264,060
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,629
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 426,163
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,522
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 522
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 418,499
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 136,888
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 136,888
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 225,097
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,467
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,332
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,931
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,784
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,142
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,142
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,819,845
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,809,266
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,764,681
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,446
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,125
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,801,149
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,335,218
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,947
D. Služby (účtová skupina 51) 162,433
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 226,195
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 160,273
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 1,411
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 56,943
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,568
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,233
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,976
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,976
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,071
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -54
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,130
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,117
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 262,529
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,579
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,349
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,349
XII. Kurzové zisky (663) 2,230
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,187
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,768
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,768
O. Kurzové straty (563) 9,037
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 382
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -608
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,509
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,629
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016