Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
IČO 17639000
DIČ 2020359594
IČ DPH SK2020359594
Dátum vzniku 01 Apríla 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
Doľany 434
90088
Doľany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 623 678 €
Zisk 853 €
Aktíva 655 990 €
Vlastný kapitál 344 295 €
Kontaktné informácie
Email pvod_dolany@stonline.sk
Phone(s) 0336499128, 0336499305
Mobile phone(s) +421903249346, +421903209256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 757,243
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 335,341
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 320,525
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,359
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 228,106
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 348
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 14,712
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 14,816
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 14,816
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 413,140
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 172,077
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26,367
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 60,908
3. Výrobky (123) - /194/ 83,490
4. Zvieratá (124) - /195/ 1,312
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) -1,048
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,048
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 226,915
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 66,682
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,682
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 160,233
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,196
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,040
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,156
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,762
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,762
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 757,243
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 344,898
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 467,238
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 467,238
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 589,054
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 72,671
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 72,671
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -16,729
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -16,729
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -768,189
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -768,189
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 853
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 385,266
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 113,756
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 271
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 109
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 113,376
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 234,710
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 216,957
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 216,957
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,321
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 481
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,002
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,753
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 196
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,650
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,650
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 26,150
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 27,079
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 27,079
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 489,897
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 623,678
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 239,051
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 103,806
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 78,974
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 45,692
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 156,155
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 611,860
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 275,749
D. Služby (účtová skupina 51) 138,480
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 136,442
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 96,166
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,210
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,066
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,376
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 331
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 331
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 25,319
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,163
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,818
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,602
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,087
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,502
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,502
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 585
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,084
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,734
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 853
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17639000 DIČ: 2020359594 IČ DPH: SK2020359594
 • Sídlo: Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Doľany 434, 90088, Doľany
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Tichý predseda 44 Doľany 05.08.1996
  Ladislav Schmidt 279 Doľany 25.06.2001
  Jozef Tichý podpredseda 433 Doľany 900 88 22.08.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2008Nové sidlo:
   434 Doľany 900 88
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej žvnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom voľných živností - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   skladovanie
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   geodetické a kartografické práce
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Tichý - podpredseda predstavenstva 433 Doľany 900 88 Vznik funkcie: 22.08.2008
   11.12.2008Zrušené sidlo:
   Doľany 900 88
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Demovič 281 Doľany
   Ladislav Halač - člen 362 Doľany
   Jozef Tichý 433 Doľany
   Ladislav Vranko - člen 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová - podpredseda 66 Doľany
   25.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Schmidt 279 Doľany
   Štefan Demovič 281 Doľany
   Jozef Tichý 433 Doľany
   Ľudmila Vydrová - podpredseda 66 Doľany
   24.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Čavojský - člen 38 Doľany
   Ján Hrdlička - člen 88 Doľany
   Vincencia Kloknerová - člen 98 Doľany
   Alojz Krchnák - člen 156 Doľany
   Helena Mruškovičová - člen 274 Doľany
   Tibor Schwarz - člen 163 Doľany
   Mária Vadovičová - podpredseda 335 Doľany
   Ľudmila Vydrová - člen 66 Doľany
   05.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Pavol Tichý - predseda 44 Doľany
   Štefan Čavojský - člen 38 Doľany
   Ladislav Halač - člen 362 Doľany
   Ján Hrdlička - člen 88 Doľany
   Vincencia Kloknerová - člen 98 Doľany
   Alojz Krchnák - člen 156 Doľany
   Helena Mruškovičová - člen 274 Doľany
   Tibor Schwarz - člen 163 Doľany
   Mária Vadovičová - podpredseda 335 Doľany
   Ladislav Vranko - člen 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová - člen 66 Doľany
   04.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Halač 362 Doľany
   Vincencia Kloknerová 98 Doľany
   Helena Mruškovičová 274 Doľany
   Jozef Šesták 384 Doľany
   Pavol Tichý 44 Doľany
   Mária Vadovičová 335 Doľany
   Ladislav Vranko 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová 66 Doľany
   17.03.1994Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
   Nové sidlo:
   Doľany 900 88
   16.03.1994Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske dužstvo Doľany
   Zrušené sidlo:
   Doľany
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   práce s ťažkými mechanizmami, nákladnou dopravou a poľnohospodárskou mechanizáciou
   kovovýroba a s nimi spojená obchodná činnosť
   zahranično-hospodárska a obchodná činnosť
   zabezpečovanie hospodárskych sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Halač 362 Doľany
   Vincencia Kloknerová 98 Doľany
   Helena Mruškovičová 274 Doľany
   Jozef Šesták 384 Doľany
   Pavol Tichý 44 Doľany
   Mária Vadovičová 335 Doľany
   Ladislav Vranko 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová 66 Doľany
   24.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   práce s ťažkými mechanizmami pre svoje potreby a potreby iných
   stavebné a drevárske práce pre svoje potreby a potreby iných
   drevovýroba a kovovýroba a s nimi spojená obchodná činnosť
   zahranično-hospodárska a obchodná činnosť podľa zákona stanovených pravidiel s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby s poľnohospodárskou technikou a dopravou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Hrdlička - podpredseda 88 Doľany
   Pavol Tichý - predseda 44 Doľany
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske dužstvo Doľany
   Nové sidlo:
   Doľany
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   práce s ťažkými mechanizmami pre svoje potreby a potreby iných
   stavebné a drevárske práce pre svoje potreby a potreby iných
   drevovýroba a kovovýroba a s nimi spojená obchodná činnosť
   zahranično-hospodárska a obchodná činnosť podľa zákona stanovených pravidiel s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby s poľnohospodárskou technikou a dopravou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Hrdlička - podpredseda 88 Doľany
   Pavol Tichý - predseda 44 Doľany