Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
IČO 17639000
DIČ 2020359594
IČ DPH SK2020359594
Dátum vzniku 01 Apríla 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
90088
Doľany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 653 561 €
Zisk 7 218 €
Aktíva 655 990 €
Vlastný kapitál 344 295 €
Kontaktné informácie
Email pvod_dolany@stonline.sk
Phone(s) 0336499128, 0336499305
Mobile phone(s) +421903249346, +421903209256
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 617,407
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 431,933
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 417,117
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 45,607
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,359
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 227,124
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 615
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 66,412
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 14,816
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 14,816
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 183,347
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 95,983
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19,212
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 75,348
3. Výrobky (123) - /194/ 395
4. Zvieratá (124) - /195/ 1,028
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 57,557
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,351
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,351
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,206
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,807
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 498
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,309
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,127
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,127
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 617,407
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 352,021
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 470,690
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 470,690
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 584,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 73,292
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 73,292
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -16,729
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -16,729
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -767,421
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -767,421
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,218
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 248,820
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 55,196
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 10,671
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 98
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 44,427
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 151,911
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 135,067
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 135,067
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,426
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 712
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,664
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,846
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 196
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,363
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,363
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 34,350
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 16,566
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 16,566
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 506,766
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 653,561
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 376,356
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 130,410
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -68,940
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 590
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 73,972
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141,173
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 637,220
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 284,531
D. Služby (účtová skupina 51) 112,118
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 134,049
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 94,478
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,273
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,298
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,092
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 990
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 990
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 72,273
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,167
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,341
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,767
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,244
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,898
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,898
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,346
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,243
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,098
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,218
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016