Vytvoriť faktúru

PROTELCONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROTELCONT
IČO 17639581
DIČ 2020362773
IČ DPH SK2020362773
Dátum vzniku 03 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROTELCONT
Nitrianska 32/A
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 455 887 €
Zisk 25 139 €
Aktíva 842 541 €
Vlastný kapitál -379 809 €
Kontaktné informácie
Email protelcont@protelcont.sk
Webová stránka http://www.protelcont.sk
Phone(s) +421245915023, +421245915022
Mobile phone(s) +421903514120
Fax(es) 0245915022
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 856,715
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 395,312
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 395,312
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,354
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 357,958
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 458,656
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 129,971
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 129,971
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 314,116
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 314,116
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 314,116
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,569
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 54
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,515
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,747
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,747
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 856,715
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -451,903
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,758
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,758
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 62,162
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -547,290
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,996
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -562,286
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,139
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,308,618
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 883,134
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 880,974
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,160
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 164,382
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 96,732
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,732
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,927
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,816
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,644
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,626
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,637
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,574
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,574
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 255,528
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 454,586
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 455,887
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 397,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,689
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 33,097
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,301
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 419,857
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 111,957
D. Služby (účtová skupina 51) 103,884
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 156,421
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 113,446
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,040
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,935
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,657
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,684
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,684
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,902
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 352
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,030
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,648
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,932
O. Kurzové straty (563) 11
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,921
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,931
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,099
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17639581 DIČ: 2020362773 IČ DPH: SK2020362773
 • Sídlo: PROTELCONT, Nitrianska 32/A, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 03 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Zborka Športová 3 Veľký Biel 27.11.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Zborka 2 258 € (33.4%) Športová 3 Veľký Biel
  Ing. Gabriel Agárdy 2 250 € (33.3%) Senec 903 01
  Juraj Sebök 2 250 € (33.3%) Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.10.2010Nové sidlo:
   Nitrianska 32/A Senec 903 01
   07.10.2010Zrušené sidlo:
   Športová 3 Veľký Biel
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Agárdy Hollého 10 Senec 903 01
   Juraj Sebök Andreja Sládkoviča 1698/53 Senec 903 01
   Ing. Štefan Zborka Športová 119/3 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Zborka Športová 3 Veľký Biel
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriel Agárdy Hollého 10 Senec
   Juraj Sebök Pionierska 63 Senec
   Ing. Štefan Zborka Športová 3 Veľký Biel
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžad. osob. povolenie
   montáž, oprava, údržba, vývoj a realizácia elektr. zariadení
   inžinier. činnosť a poskyt. služieb v obl. elektron. a ekológie
   vývoj a prevádzk. prístr. na meranie elektr. a neelektr. veličín
   vykonávanie jemnomechanických a zámočníckych prác
   výroba individuálne vyrobených telemetrických staníc
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1a/ Vývoj a realizácia elektrických a elektronických zariadení a sústav
   b/ Inžinierska činnosť a poskytovanie služieb v oblasti elektroniky a ekológie
   c/ Vývoj a prevádzkovanie prístrojov na meranie elektrických a neelektrických veličín
   d/ Vývoj a realizácia rádiokomunikačných zariadení
   e/ Vykonávanie jemnomechanických a zámočníckych prác
   2/ Zahraničná-vnútroobchodná činnosť a sprostredkovanie v oblasti aktivít uvedených v bode II /1/ tejto zmluvy, ďalej v oblasti:
   výpočtovej techniky
   telekomunikácií
   spojovacej techniky
   zábavnej elektroniky
   kancelárskej techniky
   áut, strojárenských zariadení a ich súčiastok
   poľnohospodárskych produktov, živých zvierat, živých kvetín
   potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov
   zeleniny a ovocia vrátane južného ovocia
   akvaristického tovaru
   textílií a textilných výrobkov
   sklárskych výrobkov
   priemyselného tovaru
   stavebnín
   nábytku a nábytkárskych výrobkov
   3/ Realizácia nájmu strojov a zariadení - leasing
   4/ Veľkoobchodná agentúra a obchodno-poradenská činnosť
   5/ Obchodno-sprostredkovateľská činnosť v oblasti technicko-tvorivých produktov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.04.1991Nové obchodné meno:
   PROTELCONT, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Športová 3 Veľký Biel
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1a/ Vývoj a realizácia elektrických a elektronických zariadení a sústav
   b/ Inžinierska činnosť a poskytovanie služieb v oblasti elektroniky a ekológie
   c/ Vývoj a prevádzkovanie prístrojov na meranie elektrických a neelektrických veličín
   d/ Vývoj a realizácia rádiokomunikačných zariadení
   e/ Vykonávanie jemnomechanických a zámočníckych prác
   2/ Zahraničná-vnútroobchodná činnosť a sprostredkovanie v oblasti aktivít uvedených v bode II /1/ tejto zmluvy, ďalej v oblasti:
   výpočtovej techniky
   telekomunikácií
   spojovacej techniky
   zábavnej elektroniky
   kancelárskej techniky
   áut, strojárenských zariadení a ich súčiastok
   poľnohospodárskych produktov, živých zvierat, živých kvetín
   potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov
   zeleniny a ovocia vrátane južného ovocia
   akvaristického tovaru
   textílií a textilných výrobkov
   sklárskych výrobkov
   priemyselného tovaru
   stavebnín
   nábytku a nábytkárskych výrobkov
   3/ Realizácia nájmu strojov a zariadení - leasing
   4/ Veľkoobchodná agentúra a obchodno-poradenská činnosť
   5/ Obchodno-sprostredkovateľská činnosť v oblasti technicko-tvorivých produktov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Agárdy Hollého 10 Senec
   Juraj Sebök Pionierska 63 Senec
   Ing. Štefan Zborka Športová 3 Veľký Biel
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia