Vytvoriť faktúru

Roľnícke družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Roľnícke družstvo
Stav Zrušená
IČO 17639611
Dátum vzniku 01 Apríla 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Roľnícke družstvo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 470 794 €
Zisk 7 941 €
Aktíva 333 810 €
Vlastný kapitál 89 763 €
Kontaktné informácie
Email agrovin@mail.t-com.sk
Phone(s) 0336495218
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 312,536
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 84,015
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 84,015
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,828
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,020
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 59,167
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 226,538
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 120,612
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,410
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 38,969
3. Výrobky (123) - /194/ 75,233
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 68,024
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,698
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,698
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,326
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,902
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,455
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,447
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,983
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,983
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 312,536
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,538
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 199,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 199,970
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 408,145
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,373
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 5,373
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 144,753
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 14,030
2. Ostatné fondy (427, 42X) 130,723
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -658,644
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -658,644
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,941
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 168,583
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,684
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 14,590
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 21
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 6,073
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 141,078
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 42,932
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,932
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,360
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,530
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,938
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,184
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,134
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,821
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,821
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 36,415
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 18,119
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 18,296
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 470,794
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 286,814
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,879
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -406
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,654
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 139,853
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 453,622
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 196,185
D. Služby (účtová skupina 51) 89,185
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 111,276
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,748
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,940
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,588
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,346
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,356
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,356
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,953
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,321
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,172
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,917
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,753
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,859
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,859
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 894
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,751
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,421
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,941
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
 • IČO:17639611
 • Sídlo: Roľnícke družstvo,
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.04.1993Zrušené obchodné meno:
   Roľnícke družstvo
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   Roľnícke družstvo
   Nová právna forma:
   Družstvo