Vytvoriť faktúru

AVANA, výrobné a obchodné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVANA, výrobné a obchodné družstvo
IČO 17640865
DIČ 2020357031
IČ DPH SK2020357031
Dátum vzniku 25 Júna 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo AVANA, výrobné a obchodné družstvo
Mariánska 32/A
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 447 €
Zisk -113 648 €
Aktíva 228 215 €
Vlastný kapitál 124 048 €
Kontaktné informácie
Email office@avana.sk
Phone(s) 0264285093, 0264285167, 0264285210, 0902160019, 0903797173
Mobile phone(s) 0902160019, 0903700566, 0903797173
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,563
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,083
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,083
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,254
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,595
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,319
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,189
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 39,817
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -110,252
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 23,397
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 23,397
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 739
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 169,802
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -190,542
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -113,648
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 150,069
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 147,012
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,032
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,275
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,335
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 141,370
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,057
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,447
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,884
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,563
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 142,916
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 118
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,651
C. Služby (účtová skupina 51) 61,295
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 28,571
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,837
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 35,338
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,106
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -112,469
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -57,180
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 220
N. Kurzové straty (563) 12
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 208
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -219
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -112,688
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -113,648
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016