Vytvoriť faktúru

STANISLAV a SYN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STANISLAV a SYN
IČO 17642434
DIČ 2020362850
IČ DPH SK2020362850
Dátum vzniku 27 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STANISLAV a SYN
90050
Kráľová pri Senci
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 278 969 €
Zisk 8 994 €
Aktíva 319 447 €
Vlastný kapitál 105 202 €
Kontaktné informácie
Email stanislavasyn@slovanet.sk
Phone(s) 0245901411
Mobile phone(s) 0905254396, 0905735277
Fax(es) 0245901411
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 434,234
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 210,217
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 210,217
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74,224
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 135,993
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,017
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,713
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19,713
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 158,910
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 158,910
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 158,910
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,394
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 45,278
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 116
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 434,234
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,195
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,967
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,967
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 124,054
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 800
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 800
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -27,620
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,620
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,994
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,125
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,524
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,358
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,166
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 177,751
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 113,600
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,600
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,552
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,376
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,061
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,725
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 437
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,850
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,850
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 113,914
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 113,914
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,346,277
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,278,969
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,295,988
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,984
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -67,290
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,287
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,257,225
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 800,465
D. Služby (účtová skupina 51) 271,481
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 147,256
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 108,548
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,901
4. Sociálne náklady (527, 528) 807
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,669
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,669
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 136
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,744
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 180,736
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,149
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,450
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,450
O. Kurzové straty (563) 32
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,667
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,130
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,614
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,620
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,927
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -307
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17642434 DIČ: 2020362850 IČ DPH: SK2020362850
 • Sídlo: STANISLAV a SYN, 90050, Kráľová pri Senci
 • Dátum vzniku: 27 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50 09.09.2014
  Valéria Stanislavová 61 Kráľová pri Senci 09.09.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Stanislav 3 983 € (50%) 541 Kráľová pri Senci 900 50
  Ing. Dušan Stanislav 3 983 € (50%) Kráľová pri Senci
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.09.2014Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Valéria Stanislavová 61 Kráľová pri Senci
   08.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Fleisz DonauPressburger Reichsstr. 72 Hainburg 2410 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   21.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   07.05.2011Nové sidlo:
   61 Kráľová pri Senci 900 50
   Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Ildikó Fleisz DonauPressburger Reichsstr. 72 Hainburg 2410 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   06.05.2011Zrušené sidlo:
   41 Kráľová pri Senci 925 24
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   24.03.1997Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   23.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   31.01.1996Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   30.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   André Stephane Lenard 1 Villa George Sand Paríž 16 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   06.11.1995Noví spoločníci:
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   André Stephane Lenard 1 Villa George Sand Paríž 16 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   05.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1994Nové predmety činnosti:
   Výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
   Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   Nákup a predaj potravín, alkoholických, nealkoholických nápojov a tabaku
   10.02.1994Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu všetkého druhu, vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, najmä poľnohospodárskych, potravinárskych a potravinárskej technológie včetne zahranično-obchodnej činnosti
   poskytovanie sprostredkovateľských, konzultačných a poradenských služieb súvisiacich s predmetom činnosti vedenej v predchádzajúcich bodoch
   01.12.1992Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.11.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.1991Nové obchodné meno:
   STANISLAV a SYN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   41 Kráľová pri Senci 925 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu všetkého druhu, vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, najmä poľnohospodárskych, potravinárskych a potravinárskej technológie včetne zahranično-obchodnej činnosti
   poskytovanie sprostredkovateľských, konzultačných a poradenských služieb súvisiacich s predmetom činnosti vedenej v predchádzajúcich bodoch
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia