Vytvoriť faktúru

VÍNO NATURAL Domin & Kušický - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VÍNO NATURAL Domin & Kušický
IČO 17642817
DIČ 2020293506
IČ DPH SK2020293506
Dátum vzniku 20 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VÍNO NATURAL Domin & Kušický
Poľná 5
99001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 440 394 €
Zisk -53 889 €
Aktíva 1 462 186 €
Vlastný kapitál 1 088 879 €
Kontaktné informácie
Email natural@naturalvino.sk
Phone(s) 0474830507, 0474911145
Fax(es) 0474831115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,437,228
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 637,323
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 637,323
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,070
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 93,628
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 136,939
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 356,380
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 22,306
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 798,605
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 590,039
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,903
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 271,863
3. Výrobky (123) - /194/ 300,273
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 96,522
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 73,629
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,629
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,893
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 112,044
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,818
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 103,226
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,300
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,300
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,437,228
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,032,489
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 17,262
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 17,262
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,369
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,369
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,067,747
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,089,448
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -21,701
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,889
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,348
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33,969
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 32,933
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,036
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,917
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,441
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,441
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,796
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,515
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,165
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 462
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 462
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 339,391
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 339,391
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 316,901
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 440,394
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 314,444
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,456
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 42,662
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 543
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,289
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 493,207
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 126,353
D. Služby (účtová skupina 51) 91,638
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 112,302
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 80,876
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,971
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,455
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,408
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 154,292
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 154,292
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,214
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -52,813
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 141,571
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 594
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 594
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 594
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 709
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 626
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 626
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -115
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,928
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,889
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17642817 DIČ: 2020293506 IČ DPH: SK2020293506
 • Sídlo: VÍNO NATURAL Domin & Kušický, Poľná 5, 99001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júna 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2010Nové obchodné meno:
   VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Poľná 5 Veľký Krtíš 990 01
   30.11.2010Zrušené obchodné meno:
   NATURAL - ALIMENTÁRIA spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   03.09.2008Nové sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   02.09.2008Zrušené sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   24.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava 811 07
   23.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   05.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.2000
   Tibor Kušický Venevská 18 Veľký Krtíš Vznik funkcie: 04.04.2001
   04.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   Tibor Kušický Venevská 18 Veľký Krtíš
   04.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Kušický Venevská 18 Veľký Krtíš
   03.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   15.03.2000Nové predmety činnosti:
   potravinársku výrobu a výrobu vína
   poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov, za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   14.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Adamovic Mlynarovičova 8 Bratislava
   Ing. Július David Veternicova 29 Bratislava
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Jozef Mudroch A. Gwerkovej 5 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Domin Fazuľova 2 Bratislava
   18.10.1996Nové sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Adamovic Mlynarovičova 8 Bratislava
   Ing. Július David Veternicova 29 Bratislava
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Jozef Mudroch A. Gwerkovej 5 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   17.10.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ondrej Kováč Hviezdoslavova 19 Nová Ves nad Žitavou
   08.02.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ondrej Kováč Hviezdoslavova 19 Nová Ves nad Žitavou
   07.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Agrofrigor spoločný podnik Dunajská Streda
   PD Agrokombinát Lehnice
   PD Agrokombinát Nová Ves nad Žitavou
   PD Majcichov
   PD Rišňovce
   SPD vo Veselom
   07.03.1994Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   organizovanie kurzov, školení, seminárov
   spracovanie poľnohospodárskych produktov
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Domin Fazuľova 2 Bratislava
   06.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   a/ výroba a predaj vermikompostov, výroba a predaj bakteriálnych kompostov, chov a rozmnožovanie dažďoviek a ich predaj
   b/ rozmnožovanie kmeňov vhodných baktérií pre účely uvedené pod písm. a/ a ich predaj
   c/ realizácia alternatívnej výroby rastlinných a živočíšnych produktov, ich spracovanie do nezávadných biologicky hodnotných potravín a ich predaj
   d/ marketing v celej oblasti uvedenej pod písm. a/ až c/ tohto predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.06.1991Nové obchodné meno:
   NATURAL - ALIMENTÁRIA spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ výroba a predaj vermikompostov, výroba a predaj bakteriálnych kompostov, chov a rozmnožovanie dažďoviek a ich predaj
   b/ rozmnožovanie kmeňov vhodných baktérií pre účely uvedené pod písm. a/ a ich predaj
   c/ realizácia alternatívnej výroby rastlinných a živočíšnych produktov, ich spracovanie do nezávadných biologicky hodnotných potravín a ich predaj
   d/ marketing v celej oblasti uvedenej pod písm. a/ až c/ tohto predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Agrofrigor spoločný podnik Dunajská Streda
   PD Agrokombinát Lehnice
   PD Agrokombinát Nová Ves nad Žitavou
   PD Majcichov
   PD Rišňovce
   SPD vo Veselom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia