Vytvoriť faktúru

KOMPRESORY V.V. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOMPRESORY V.V.
IČO 17643589
DIČ 2020357075
IČ DPH SK2020357075
Dátum vzniku 01 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMPRESORY V.V.
Dlhá ulica 2065/2A
90031
Dlhá ulica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 503 329 €
Zisk 207 144 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905430907
Mobile phone(s) 0905430907, 0915168553
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,726,333
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,610,038
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,610,038
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 91,476
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,419,539
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 98,373
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 650
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 113,231
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,453
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,453
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,453
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 75,778
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,067
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 62,711
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,064
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,099
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,965
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,726,333
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 305,699
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 91,252
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 91,252
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 207,144
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,416,776
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 48,446
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 208
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 48,238
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 25,833
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,313,666
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 33,780
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,780
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,189,597
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,529
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,026
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 57,585
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27,149
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,831
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,831
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 17,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,858
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,858
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 450,058
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,503,329
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 450,058
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,052,086
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,185
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,233,762
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 117,250
D. Služby (účtová skupina 51) 178,215
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 71,542
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 51,550
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,775
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,217
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,189
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 117,606
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 117,606
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 729,632
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,328
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 269,567
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 154,593
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,506
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,530
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,530
O. Kurzové straty (563) 20
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,956
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,489
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 266,078
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 58,934
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58,934
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 207,144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17643589 DIČ: 2020357075 IČ DPH: SK2020357075
 • Sídlo: KOMPRESORY V.V., Dlhá ulica 2065/2A, 90031, Dlhá ulica
 • Dátum vzniku: 01 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Vlček 358 Lozorno 18.11.1994
  Štefánia Vlčková 358 Lozorno 900 55 12.04.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. .Vladimír Vlček 6 639 € (100%) 358 Lozorno 900 55
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.06.2013Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   28.04.2010Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   Nový štatutárny orgán:
   Štefánia Vlčková 358 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 12.04.2010
   26.02.2009Nové sidlo:
   Dlhá ulica 2065/2A Stupava 900 31
   Noví spoločníci:
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno 900 55
   25.02.2009Zrušené sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   16.05.2008Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
   15.05.2008Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetické služby
   kaderníctvo
   holičstvo
   modeláž nechtov
   služby slúžiace na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie solária
   činnosť v oblasti vizáže - realizácia a poradenstvo
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   poskytovanie datových služieb prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete - internetová čitáreň
   geodetické a kartografické činnosti-vrátane poradenstva
   výskum a vývoj
   05.12.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru z účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   06.11.2001Nové predmety činnosti:
   kozmetické služby
   10.07.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov, hnuteľného a nehnuteľného majetku
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom bytových priestorov
   kaderníctvo
   holičstvo
   modeláž nechtov
   služby slúžiace na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie solária
   činnosť v oblasti vizáže - realizácia a poradenstvo
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   poskytovanie datových služieb prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete - internetová čitáreň
   15.05.2000Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   prenájom kancelárskych a skladových priestorov
   14.05.2000Zrušené sidlo:
   Cevaservis Stupava 900 31
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   26.08.1997Nové obchodné meno:
   KOMPRESORY V.V. spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   25.08.1997Zrušené obchodné meno:
   DG SERVIS, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   18.11.1994Nové obchodné meno:
   DG SERVIS, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Vlček 358 Lozorno
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   17.11.1994Zrušené obchodné meno:
   D G S E R V I S , spol. s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   bezdemontážna diagnostika rotačných strojov
   geodetická činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu /okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie/
   leesing a servis strojov a zariadení v oblasti strojárenstva a elektrotechniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu činnosti
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.1993Noví spoločníci:
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   24.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Jana Mišovská Hargašova 28 Bratislava
   Peter Štoffa Bezručova 7 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   14.12.1992Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy strojov a prístrojov vrátane poradenskej služby
   prenájom strojov a zariadení v oblasti strojárenstva a elektro. vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti
   veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami priemyselného charakteru
   iný veľkoobchod
   geodetické a kartografické činnosti-vrátane poradenstva
   výskum a vývoj
   25.03.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Jana Mišovská Hargašova 28 Bratislava
   Peter Štoffa Bezručova 7 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.1991Nové obchodné meno:
   D G S E R V I S , spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cevaservis Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   bezdemontážna diagnostika rotačných strojov
   geodetická činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu /okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie/
   leesing a servis strojov a zariadení v oblasti strojárenstva a elektrotechniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu činnosti
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Ing. .Vladimír Vlček 358 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia